Congratulations !!!! Our pride in you.

Chúc mừng các bạn nhận bằng Cambridge

Chứng chỉ STARTERS<MOVERS<FLYERS 15 khiên  

Chứng chỉ KET<PET<TOEFL<IELTS loại giỏi

 

Chúc mừng em Sara - học sinh lớp 4 đạt chứng chỉ FLYER 15 khiên

 

 

Chúc mừng em Phúc Ha  - học sinh lớp 5 đạt chứng chỉ FLYER 13 khiên

 

Chúc mừng em Tuấn Kiệt - học sinh lớp 5 đạt chứng chỉ FLYER 14 khiên

 

Chúc mừng em Minh Thư - học sinh lớp 5 đạt chứng chỉ FLYER 15 khiên

 

Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, đám mây và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, văn bản và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: Phan Phượng, đang cười, văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cườiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: Nguyen Gianglinh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ, bầu trời, đám mây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, trẻ em và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười