Congratulations ???? Chúc mừng các bạn nhận bằng Cambridge STARTERS<MOVERS<FLYERS 15 khiên năm  2019 và chứng chỉ KET<PET<TOEFL loại giỏi

 

 

Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, đám mây và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, văn bản và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: Phan Phượng, đang cười, văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cườiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: Nguyen Gianglinh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ, bầu trời, đám mây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, trẻ em và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười