đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

Câu hỏi:

02/08/2019 116,840

Bạn đang xem: đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

A.  Làm tăng độ dài rộng chiều lâu năm của cây

B. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá chiêm bao và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cấp cho là việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái thảo tạo nên ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái mộc tạo nên ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá chiêm bao tạo nên ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo nên ra

Câu 2:

Phát biểu chính về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng đem ở thân ái cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi đem ở thân ái cây Một lá chiêm bao, còn tế bào phân sinh lóng đem ở thân ái cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi đem ở thân ái cây Hai lá chiêm bao, còn tế bào phân sinh rét đem ở thân ái cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh rét đem ở thân ái cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các Đặc điểm sau:

(1) thực hiện tăng độ dài rộng chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi hầu hết ở cây Một lá chiêm bao và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh xấu xí (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều lâu năm của dây

Những Đặc điểm bên trên không tồn tại ở phát triển loại cấp cho là

A. (1) và (4)         

Xem thêm: vi ét lớp 9

B. (2) và (5)

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những thành phần sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá chiêm bao, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh bám theo loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân ái,  sinh trưởng loại cấp cho bám theo trật tự kể từ ngoài nhập vào thân ái là?

A. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây loại cấp cho → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây loại cấp cho →tầng sinh mạch à  gỗ loại cấp cho → mộc sơ cấp

Xem thêm: công có thể biểu thị bằng tích của

D. Tầng sinh xấu xí → xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → tủy