hcooh + agno3

HCOOH AgNO3

HCOOH + AgNO3 + H2O + NH3 → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 là phản xạ tráng gương của Axit fomic, được VnDoc biên soạn, phương trình này nằm trong nội dung những bài học kinh nghiệm, Hóa học tập 11 Bài 45: Axit Cacbonxylic.... cũng giống như những dạng bài xích tập luyện về phản xạ tráng gương.

Bạn đang xem: hcooh + agno3

1. Phương trình Axit fomic ứng dụng với AgNO3

 2 AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2 Ag ↓ + 2 NH4NO

2. Điều khiếu nại phản xạ HCOOH ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Điều kiện: Không có

3. Cách tổ chức phản xạ mang đến HCOOH ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Cho axit formic HCOOH ứng dụng với AgNO3 vô hỗn hợp NH3

4. Hiện tượng Hóa học

Axit fomic HCOOH ứng dụng với AgNO3 vô hỗn hợp NHtạo rời khỏi kết tủa Trắng bạc, hoặc thường hay gọi là phản xạ tráng gương

5. Tính hóa chất của axit fomic

5.1. Axit fomic mang ý nghĩa hóa học của axit yếu

5.1.1. Axit fomic thực hiện quỳ tím đem trở thành red color nhạt nhẽo.

5.1.2. Axit fomic ứng dụng với sắt kẽm kim loại mạnh.

2K + 2HCOOH → 2HCOOK + H2

5.1.3. Tác dụng với oxit bazơ.

ZnO + 2HCOOH → (HCOO)2Zn + H2O

5.1.4. Axit fomic ứng dụng với bazơ.

KOH + HCOOH → HCOOK + H2O

5.1.5. Axit fomic ứng dụng với muối hạt của axit yếu đuối rộng lớn.

NaHCO3 + HCOOH → HCOONa + CO2 + H2O

5.2. Phản ứng đặc thù của Axit fomic

5.2.1. Phản ứng este hóa.

HCOOH + CH3OH → HCOOCH3 + H2O.

(Đây là phản xạ thuận nghịch tặc được xúc tác nhờ axit sunfuric đặc và sức nóng độ).

5.2.2. Phản ứng tráng gương.

2AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH4NO

6. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Cho những chất: etilen,axit metacrylic, stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH), CO2, SO2 saccarozo, fructozo. Số hóa học sở hữu kĩ năng làm mất đi thuốc nước brom là

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C 

Các hóa học sở hữu kĩ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước Br2 là: etilen (CH2=CH2); axit metacrylic (CH2=CH-COOH); anilin (C6H5NH2); stiren (C6H5CH=CH2); phenol (C6H5OH), SO2

→ sở hữu 6 chất

Câu 2: Chất này sau đây nhập cuộc phản xạ tráng gương (tráng bạc):

A.  HCOOC2H5

B. CH3-O-CH3

C. CH2=CH2

D. C2H5OH

Xem đáp án

Đáp án A

HCOOC2H5 sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng gương bởi sở hữu cấu trúc HCOOR dạng RO-CHO ⇒ group –CHO sở hữu kĩ năng tráng gương:

RO-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → ROCOONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.

Theo ê, tao lựa chọn đáp án C.

Câu 3: Cho sản phẩm những hóa học sau : propin, but – 2- in, axit fomic, axit axetic, anđehit axetic, anđehit acrylic, etyl fomat, metyl axetat. Số hóa học ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa là

A. 3

B. 6

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Số hóa học ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa là propin, axit fomic, anđehit axetic, anđehit acrylic, etyl fomat

Câu 4: Dùng hóa hóa học này sau đây nhằm phân biệt axit fomic và axit axetat?

A. CO2

B. Quỳ tím

C. NaOH

D. Dung dịch AgNO3/NH3

Xem đáp án

Đáp án D

Vì HCOOH còn group –CHO và axit axetic không thể group –CHO nên nhằm phân biệt axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) rất có thể uống thuốc test là hỗn hợp AgNO3/NH3, phản xạ Khi mang đến HCOOH ứng dụng hỗn hợp AgNO3/NH3, xuất hiện nay kết tủa Ag:

Phương trình phản ứng

HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O ⇔ (NH4)2CO3 +2Ag↓ + 2NH4NO3

Không xuất hiện nay, hiện tượng kỳ lạ gì là CH3COOH

Câu 5: Chất này tại đây rất có thể thực hiện thô khí NH3 sở hữu lẫn lộn tương đối nước?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

C. CuO bột.

D. NaOH rắn.

Xem đáp án

Đáp án D

Để rất có thể vấn đáp thắc mắc này độc giả cần thiết ghi lưu giữ nguyên lý chung:

Chất thực hiện thô là hóa học sở hữu kĩ năng bú mớm độ ẩm mạnh.

Chất thực hiện thô ko ứng dụng, ko hòa tan với khí (cả Khi sở hữu nước)

Trong quy trình thực hiện thô khí thì ko hóa giải Khi không giống.

Câu 6: Tính bazơ của NH3 do

A. bên trên N còn cặp e tự tại.

B. phân tử sở hữu 3 link nằm trong hóa trị phân đặc biệt.

C. NH3 tan được không ít nội địa.

D. NH3 ứng dụng với nước tạo nên NH4OH.

Xem đáp án

Đáp án A

Tính bazơ của NH3 là vì bên trên vẹn toàn tử N còn cặp e tự tại ko nhập cuộc link.

Theo thuyết bronsted, bazo là hóa học nhận proton

Theo thuyết areniut, bazo là hóa học tan nội địa phân li rời khỏi ion OH-

H2O + NH3 ⇌ OH– + NH4+

Câu 7: Để tách riêng rẽ NH3 thoát ra khỏi láo hợp ý bao gồm N2, H2, NH3 vô công nghiệp người tao đã

A. Cho láo hợp ý qua quýt nước vôi vô dư.

B. Cho láo hợp ý qua quýt bột CuO nung rét.

C. nén và thực hiện giá buốt láo hợp ý nhằm hòa lỏng NH3.

D. Cho láo hợp ý qua quýt hỗn hợp H2SO4 đặc.

Xem đáp án

Đáp án C

Để tách riêng rẽ NH3 thoát ra khỏi láo hợp ý bao gồm N2, H2, NH3 vô công nghiệp, người tao tiếp tục nén và thực hiện giá buốt láo hợp ý nhằm hóa lỏng NH3

Câu 8: Chất này tại đây rất có thể thực hiện thô khí NH3 sở hữu lẫn lộn tương đối nước?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

C. CuO bột.

D. NaOH rắn.

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên tắc chung:

Chất thực hiện thô là hóa học sở hữu kĩ năng bú mớm độ ẩm mạnh.

Chất thực hiện thô ko ứng dụng, ko hòa tan với khí (cả Khi sở hữu nước)

Trong quy trình thực hiện thô khí thì ko hóa giải Khi không giống.

Chất rất có thể thực hiện thô NH3 là NaOH rắn.

Câu 9: Trong những phản xạ sau, phản xạ này NH3 vào vai trồ là hóa học oxi hóa?

A. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

D. 2HN3 + 2Na → 2NaNH2 + H2

Câu 10. Cho 19,8 gam một anđehit đơn chức A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư). Lượng Ag sinh rời khỏi phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng được 6,72 lít NO ở đktc. A có công thức phân tử là

A. C2H4O.

B. C3H6O.

C. C3H4O.

D. C4H8O.

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt công thức chất hóa học của A là RCHO

Xem thêm: hcooh + agno3

RCHO + AgNO3/NH3 → xAg

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

0,9 ← 0,3

→ nAg = 0,9 mol

Nếu A là HCHO thì nA = 0,9 : 4 = 0,225 mol → mA = 0,225.30 =6,75 < 19,8

→ A ko cần HCHO

RCHO + AgNO3/NH3 → 2Ag

0,45 ← 0,9

→ MA =19,8 : 0,45 = 44 → MR = 44 – 29 =15 (CH3)

→ A là CH3CHO

Câu 11. Axit axetic rất có thể thực hiện quỳ tím đem sang trọng màu sắc hồng, ứng dụng với bazơ, oxit bazơ, sắt kẽm kim loại trước H và với muối hạt, cũng chính vì vô phân tử sở hữu chứa

A. vẹn toàn tử O.

B. 3 vẹn toàn tử C, H, O.

C. group –CH3

D. sở hữu group –COOH.

Xem đáp án

Đáp án D

Axit axetic rất có thể thực hiện quỳ tím đem sang trọng màu sắc hồng, ứng dụng với bazơ, oxit bazơ, sắt kẽm kim loại trước H và với muối hạt, cũng chính vì vô phân tử sở hữu chứa chấp group –COOH.

Câu 12. Dãy hóa học ứng dụng với axit axetic là

A. ZnO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4; C2H5OH.

B. CuO; Ba(OH)2; Zn ; Na2CO3; C2H5OH.

C. Ag; Cu(OH)2; ZnO; H2SO4; C2H5OH.

D. H2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy hóa học ứng dụng với axit axetic là

CuO; Ba(OH)2; Zn ; Na2CO3; C2H5OH

Phương trình chất hóa học xảy ra:

2CH3COOH + CuO ⟶ (CH3COO)2Cu + H2O

2CH3COOH + Ba(OH)2 → 2H2O + Ba(CH3COO)2

Zn + 2CH3COOH → Zn(CH3COO)2 + H2

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

CH3COOH + C2H5OH \overset{t^{o},H+ }{\rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

Câu 13. Trong công nghiệp một lượng rộng lớn axit axetic được pha trộn vị cách

A. sức nóng phân metan tiếp sau đó thực hiện giá buốt nhanh chóng.

B. lên men hỗn hợp rượu etylic.

C. lão hóa etan sở hữu xúc tác và sức nóng chừng tương thích.

D. lão hóa butan sở hữu xúc tác và sức nóng chừng tương thích.

Xem đáp án

Đáp án D

Trong công nghiệp, một lượng rộng lớn axit axetic được pha trộn vị cách: lão hóa butan sở hữu xúc tác sức nóng và sức nóng chừng tương thích.

Câu 14. Phản ứng thân mật axit axetic với hỗn hợp bazơ nằm trong loại

A. phản xạ lão hóa - khử.

B. phản xạ hóa hợp ý.

C. phản xạ phân diệt.

D. phản xạ dung hòa.

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng thân mật axit axetic với hỗn hợp bazơ nằm trong loại phản xạ dung hòa.

Câu 15. Để phân biệt hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tao sử dụng sắt kẽm kim loại này sau đây?

A. Na.

B. Zn.

C. K.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án B

Để phân biệt hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tao sử dụng sắt kẽm kim loại là Zn.

Mẩu kẽm phản xạ, sở hữu khí bay rời khỏi → CH3COOH

Phương trình hóa học

Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2

Không sở hữu hiện tượng kỳ lạ gì xuất hiện nay → C2H5OH

Câu 16. Cho những tuyên bố sau:

(a) Este tạo nên vị axit fomic mang đến phản xạ tráng bạc.

(b) Đun rét hóa học đồ sộ với hỗn hợp loãng, chiếm được xà chống và glixerol.

(c) Trong một phân tử tripeptit thì số vẹn toàn tử nitơ là 3.

(d) Chỉ sở hữu những monome chứa chấp những link bội mới mẻ nhập cuộc được phản xạ trùng khớp.

(e) Saccarozơ làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím ( ).

Số tuyên bố sai là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án A

(b) Sai, Đun rét hóa học đồ sộ với hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được axit đồ sộ và glixerol.

(c) Sai, Trong một phân tử tripeptit thì số vẹn toàn tử nitơ là 3 Khi những α-aminoaxit tạo nên trở thành chỉ có một group –NH4

(d) Sai, Các monome chứa chấp những link bội hoặc vòng thông thường bền nhập cuộc phản xạ trùng khớp tạo nên polime.

(e) Sai, Saccarozơ ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím (KMnO4).

Câu 17. Cho những hóa học sau: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe. Số hóa học rất có thể ứng dụng với hỗn hợp axit axetic là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học rất có thể ứng dụng với axit axetic là: ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + 2H2O

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

2CH3COOH + Fe → (CH3COO)2Fe + H2

Câu 18. Đun rét axit axetic với rượu etylic sở hữu axit sunfuric thực hiện xúc tác thì người tao chiếm được một hóa học lỏng ko màu sắc, hương thơm thơm ngát, ko tan nội địa và nổi bên trên mặt mũi nước. Sản phẩm ê là

A. metyl clorua.

B. natri axetat.

C. etyl axetat.

D. etilen

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình hóa học

CH3COOH + C2H5-OH \overset{t^{o},H+}{\rightleftharpoons} CH3COOC2H5 + H2O

=> thành phầm chiếm được là: etyl axetat

Câu 19. Có 3 lọ rơi rụng nhãn chứa chấp 3 hóa học lỏng: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat bằng phương pháp này tại đây nhằm rất có thể nhận ra 3 hỗn hợp trên?

A. Na2CO3 khan.

B. Na, nước.

C. hỗn hợp Na2CO3.

D. Cu, nước.

Xem đáp án

Đáp án C

Dùng hỗn hợp Na2CO3 nhằm nhận ra.

Cho hỗn hợp Na2CO3 vô 3 hỗn hợp, lọ đựng hỗn hợp axit axetic sủi lớp bọt do khí tạo ra, lọ tạo nên hỗn hợp phân lớp là etyl axetat, lọ ko hiện tượng kỳ lạ là rượu etylic.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

Xem thêm: cac2 h2o

Tham khảo thêm thắt một số trong những tư liệu liên quan:

  • Đề thi đua test trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa Sở GD&ĐT Bắc Ninh
  • Đề thi đua test trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa ngôi trường trung học phổ thông Đông Hà Quảng Trị
  • Đề thi đua test trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa Sở GD&ĐT Hậu Giang
  • Đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc môn Hóa bám sát đề minh họa Kèm đáp án
  • Ôn tập luyện Hóa học tập lớp 12 chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
  • Câu chất vấn trắc nghiệm sở hữu đáp án Hóa học tập lớp 12: Đại cương về Kim loại
  • 360 thắc mắc trắc nghiệm sở hữu đáp án môn Hóa học tập lớp 12: Crom, Fe, đồng, niken, chì, kẽm, vàng, bạc, thiếc

VnDoc tiếp tục gửi cho tới chúng ta phương trình AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 là phản xạ tráng gương (bạc) được VnDoc biên soạn, Khi mang đến axit formic ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa Trắng bạc. Hy vọng tư liệu chung những ghi chép và thăng bằng đích thị phương trình phản xạ.

Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng tốt.