hcooh agno3 nh3

HCOOH AgNO3

HCOOH + AgNO3 + H2O + NH3 → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 là phản xạ tráng gương của Axit fomic, được VnDoc biên soạn, phương trình này trực thuộc nội dung những bài học kinh nghiệm, Hóa học tập 11 Bài 45: Axit Cacbonxylic.... cũng tựa như những dạng bài bác tập luyện về phản xạ tráng gương.

Bạn đang xem: hcooh agno3 nh3

1. Phương trình Axit fomic tính năng với AgNO3

 2 AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2 Ag ↓ + 2 NH4NO

2. Điều khiếu nại phản xạ HCOOH tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Điều kiện: Không có

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại HCOOH tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Cho axit formic HCOOH tính năng với AgNO3 vô hỗn hợp NH3

4. Hiện tượng Hóa học

Axit fomic HCOOH tính năng với AgNO3 vô hỗn hợp NHtạo rời khỏi kết tủa White bạc, hoặc thường hay gọi là phản xạ tráng gương

5. Tính hóa chất của axit fomic

5.1. Axit fomic mang ý nghĩa hóa học của axit yếu

5.1.1. Axit fomic thực hiện quỳ tím gửi trở thành red color nhạt nhẽo.

5.1.2. Axit fomic tính năng với sắt kẽm kim loại mạnh.

2K + 2HCOOH → 2HCOOK + H2

5.1.3. Tác dụng với oxit bazơ.

ZnO + 2HCOOH → (HCOO)2Zn + H2O

5.1.4. Axit fomic tính năng với bazơ.

KOH + HCOOH → HCOOK + H2O

5.1.5. Axit fomic tính năng với muối hạt của axit yếu đuối rộng lớn.

NaHCO3 + HCOOH → HCOONa + CO2 + H2O

5.2. Phản ứng đặc thù của Axit fomic

5.2.1. Phản ứng este hóa.

HCOOH + CH3OH → HCOOCH3 + H2O.

(Đây là phản xạ thuận nghịch tặc được xúc tác nhờ axit sunfuric quánh và sức nóng độ).

5.2.2. Phản ứng tráng gương.

2AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH4NO

6. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Cho những chất: etilen,axit metacrylic, stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH), CO2, SO2 saccarozo, fructozo. Số hóa học sở hữu năng lực làm mất đi thuốc nước brom là

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C 

Các hóa học sở hữu năng lực làm mất đi color hỗn hợp nước Br2 là: etilen (CH2=CH2); axit metacrylic (CH2=CH-COOH); anilin (C6H5NH2); stiren (C6H5CH=CH2); phenol (C6H5OH), SO2

→ sở hữu 6 chất

Câu 2: Chất này sau đây nhập cuộc phản xạ tráng gương (tráng bạc):

A.  HCOOC2H5

B. CH3-O-CH3

C. CH2=CH2

D. C2H5OH

Xem đáp án

Đáp án A

HCOOC2H5 sở hữu năng lực nhập cuộc phản xạ tráng gương vì thế sở hữu kết cấu HCOOR dạng RO-CHO ⇒ group –CHO sở hữu năng lực tráng gương:

RO-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → ROCOONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.

Theo tê liệt, tớ lựa chọn đáp án C.

Câu 3: Cho sản phẩm những hóa học sau : propin, but – 2- in, axit fomic, axit axetic, anđehit axetic, anđehit acrylic, etyl fomat, metyl axetat. Số hóa học tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa là

A. 3

B. 6

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Số hóa học tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa là propin, axit fomic, anđehit axetic, anđehit acrylic, etyl fomat

Câu 4: Dùng hóa hóa học này sau đây nhằm phân biệt axit fomic và axit axetat?

A. CO2

B. Quỳ tím

C. NaOH

D. Dung dịch AgNO3/NH3

Xem đáp án

Đáp án D

Vì HCOOH còn group –CHO và axit axetic không thể group –CHO nên nhằm phân biệt axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) hoàn toàn có thể uống thuốc test là hỗn hợp AgNO3/NH3, phản xạ Lúc mang lại HCOOH tính năng hỗn hợp AgNO3/NH3, xuất hiện tại kết tủa Ag:

Phương trình phản ứng

HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O ⇔ (NH4)2CO3 +2Ag↓ + 2NH4NO3

Không xuất hiện tại, hiện tượng kỳ lạ gì là CH3COOH

Câu 5: Chất này tại đây hoàn toàn có thể thực hiện thô khí NH3 sở hữu lẫn lộn tương đối nước?

A. P2O5.

B. H2SO4 quánh.

C. CuO bột.

D. NaOH rắn.

Xem đáp án

Đáp án D

Để hoàn toàn có thể vấn đáp thắc mắc này độc giả cần thiết ghi lưu giữ phép tắc chung:

Chất thực hiện thô là hóa học sở hữu năng lực bú mớm độ ẩm mạnh.

Chất thực hiện thô ko tính năng, ko hòa tan với khí (cả Lúc sở hữu nước)

Trong quy trình thực hiện thô khí thì ko giải hòa Lúc không giống.

Câu 6: Tính bazơ của NH3 do

A. bên trên N còn cặp e tự tại.

B. phân tử sở hữu 3 links nằm trong hóa trị phân đặc biệt.

C. NH3 tan được không ít nội địa.

D. NH3 tính năng với nước tạo ra NH4OH.

Xem đáp án

Đáp án A

Tính bazơ của NH3 là vì bên trên vẹn toàn tử N còn cặp e tự tại ko nhập cuộc links.

Theo thuyết bronsted, bazo là hóa học nhận proton

Theo thuyết areniut, bazo là hóa học tan nội địa phân li rời khỏi ion OH-

H2O + NH3 ⇌ OH– + NH4+

Câu 7: Để tách riêng rẽ NH3 thoát khỏi lếu hợp ý bao gồm N2, H2, NH3 vô công nghiệp người tớ đã

A. Cho lếu hợp ý qua loa nước vôi vô dư.

B. Cho lếu hợp ý qua loa bột CuO nung rét.

C. nén và thực hiện rét mướt lếu hợp ý nhằm hòa lỏng NH3.

D. Cho lếu hợp ý qua loa hỗn hợp H2SO4 đặc.

Xem đáp án

Đáp án C

Để tách riêng rẽ NH3 thoát khỏi lếu hợp ý bao gồm N2, H2, NH3 vô công nghiệp, người tớ tiếp tục nén và thực hiện rét mướt lếu hợp ý nhằm hóa lỏng NH3

Câu 8: Chất này tại đây hoàn toàn có thể thực hiện thô khí NH3 sở hữu lẫn lộn tương đối nước?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

C. CuO bột.

D. NaOH rắn.

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên tắc chung:

Chất thực hiện thô là hóa học sở hữu năng lực bú mớm độ ẩm mạnh.

Chất thực hiện thô ko tính năng, ko hòa tan với khí (cả Lúc sở hữu nước)

Trong quy trình thực hiện thô khí thì ko giải hòa Lúc không giống.

Chất hoàn toàn có thể thực hiện thô NH3 là NaOH rắn.

Câu 9: Trong những phản xạ sau, phản xạ này NH3 vào vai trồ là hóa học oxi hóa?

A. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

D. 2HN3 + 2Na → 2NaNH2 + H2

Câu 10. Cho 19,8 gam một anđehit đơn chức A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư). Lượng Ag sinh rời khỏi phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng được 6,72 lít NO ở đktc. A có công thức phân tử là

A. C2H4O.

B. C3H6O.

C. C3H4O.

D. C4H8O.

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt công thức chất hóa học của A là RCHO

Xem thêm: ch3cho ra c2h5oh

RCHO + AgNO3/NH3 → xAg

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

0,9 ← 0,3

→ nAg = 0,9 mol

Nếu A là HCHO thì nA = 0,9 : 4 = 0,225 mol → mA = 0,225.30 =6,75 < 19,8

→ A ko nên HCHO

RCHO + AgNO3/NH3 → 2Ag

0,45 ← 0,9

→ MA =19,8 : 0,45 = 44 → MR = 44 – 29 =15 (CH3)

→ A là CH3CHO

Câu 11. Axit axetic hoàn toàn có thể thực hiện quỳ tím gửi sang trọng color hồng, tính năng với bazơ, oxit bazơ, sắt kẽm kim loại trước H và với muối hạt, chính vì vô phân tử sở hữu chứa

A. vẹn toàn tử O.

B. 3 vẹn toàn tử C, H, O.

C. group –CH3

D. sở hữu group –COOH.

Xem đáp án

Đáp án D

Axit axetic hoàn toàn có thể thực hiện quỳ tím gửi sang trọng color hồng, tính năng với bazơ, oxit bazơ, sắt kẽm kim loại trước H và với muối hạt, chính vì vô phân tử sở hữu chứa chấp group –COOH.

Câu 12. Dãy hóa học tính năng với axit axetic là

A. ZnO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4; C2H5OH.

B. CuO; Ba(OH)2; Zn ; Na2CO3; C2H5OH.

C. Ag; Cu(OH)2; ZnO; H2SO4; C2H5OH.

D. H2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy hóa học tính năng với axit axetic là

CuO; Ba(OH)2; Zn ; Na2CO3; C2H5OH

Phương trình chất hóa học xảy ra:

2CH3COOH + CuO ⟶ (CH3COO)2Cu + H2O

2CH3COOH + Ba(OH)2 → 2H2O + Ba(CH3COO)2

Zn + 2CH3COOH → Zn(CH3COO)2 + H2

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

CH3COOH + C2H5OH \overset{t^{o},H+ }{\rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

Câu 13. Trong công nghiệp một lượng rộng lớn axit axetic được pha chế vì chưng cách

A. sức nóng phân metan tiếp sau đó thực hiện rét mướt thời gian nhanh.

B. lên men hỗn hợp rượu etylic.

C. lão hóa etan sở hữu xúc tác và sức nóng phỏng tương thích.

D. lão hóa butan sở hữu xúc tác và sức nóng phỏng tương thích.

Xem đáp án

Đáp án D

Trong công nghiệp, một lượng rộng lớn axit axetic được pha chế vì chưng cách: lão hóa butan sở hữu xúc tác sức nóng và sức nóng phỏng tương thích.

Câu 14. Phản ứng thân thuộc axit axetic với hỗn hợp bazơ nằm trong loại

A. phản xạ lão hóa - khử.

B. phản xạ hóa hợp ý.

C. phản xạ phân bỏ.

D. phản xạ hòa hợp.

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng thân thuộc axit axetic với hỗn hợp bazơ nằm trong loại phản xạ hòa hợp.

Câu 15. Để phân biệt hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tớ sử dụng sắt kẽm kim loại này sau đây?

A. Na.

B. Zn.

C. K.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án B

Để phân biệt hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tớ sử dụng sắt kẽm kim loại là Zn.

Mẩu kẽm phản xạ, sở hữu khí bay rời khỏi → CH3COOH

Phương trình hóa học

Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2

Không sở hữu hiện tượng kỳ lạ gì xuất hiện tại → C2H5OH

Câu 16. Cho những tuyên bố sau:

(a) Este tạo ra vì chưng axit fomic mang lại phản xạ tráng bạc.

(b) Đun rét hóa học rộng lớn với hỗn hợp loãng, nhận được xà chống và glixerol.

(c) Trong một phân tử tripeptit thì số vẹn toàn tử nitơ là 3.

(d) Chỉ sở hữu những monome chứa chấp những links bội mới nhất nhập cuộc được phản xạ trùng khớp.

(e) Saccarozơ làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím ( ).

Số tuyên bố sai là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án A

(b) Sai, Đun rét hóa học rộng lớn với hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận được axit rộng lớn và glixerol.

(c) Sai, Trong một phân tử tripeptit thì số vẹn toàn tử nitơ là 3 Lúc những α-aminoaxit tạo ra trở thành chỉ có một group –NH4

(d) Sai, Các monome chứa chấp những links bội hoặc vòng thông thường bền nhập cuộc phản xạ trùng khớp tạo ra polime.

(e) Sai, Saccarozơ ko làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím (KMnO4).

Câu 17. Cho những hóa học sau: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe. Số hóa học hoàn toàn có thể tính năng với hỗn hợp axit axetic là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học hoàn toàn có thể tính năng với axit axetic là: ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + 2H2O

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

2CH3COOH + Fe → (CH3COO)2Fe + H2

Câu 18. Đun rét axit axetic với rượu etylic sở hữu axit sunfuric thực hiện xúc tác thì người tớ nhận được một hóa học lỏng ko color, hương thơm thơm ngát, ko tan nội địa và nổi bên trên mặt mũi nước. Sản phẩm tê liệt là

A. metyl clorua.

B. natri axetat.

C. etyl axetat.

D. etilen

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình hóa học

CH3COOH + C2H5-OH \overset{t^{o},H+}{\rightleftharpoons} CH3COOC2H5 + H2O

=> thành phầm nhận được là: etyl axetat

Câu 19. Có 3 lọ thất lạc nhãn chứa chấp 3 hóa học lỏng: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat bằng phương pháp này tại đây nhằm hoàn toàn có thể phân biệt 3 hỗn hợp trên?

A. Na2CO3 khan.

B. Na, nước.

C. hỗn hợp Na2CO3.

D. Cu, nước.

Xem đáp án

Đáp án C

Dùng hỗn hợp Na2CO3 nhằm phân biệt.

Cho hỗn hợp Na2CO3 vô 3 hỗn hợp, lọ đựng hỗn hợp axit axetic sủi lớp bọt do khí tạo ra, lọ tạo ra hỗn hợp phân lớp là etyl axetat, lọ ko hiện tượng kỳ lạ là rượu etylic.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

Xem thêm: dđoạn văn

Tham khảo thêm thắt một số trong những tư liệu liên quan:

  • Đề thi đua test trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa Sở GD&ĐT Bắc Ninh
  • Đề thi đua test trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa ngôi trường trung học phổ thông Đông Hà Quảng Trị
  • Đề thi đua test trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa Sở GD&ĐT Hậu Giang
  • Đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc môn Hóa bám sát đề minh họa Kèm đáp án
  • Ôn tập luyện Hóa học tập lớp 12 chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
  • Câu căn vặn trắc nghiệm sở hữu đáp án Hóa học tập lớp 12: Đại cương về Kim loại
  • 360 thắc mắc trắc nghiệm sở hữu đáp án môn Hóa học tập lớp 12: Crom, Fe, đồng, niken, chì, kẽm, vàng, bạc, thiếc

VnDoc tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 là phản xạ tráng gương (bạc) được VnDoc biên soạn, Lúc mang lại axit formic tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa White bạc. Hy vọng tư liệu chung những ghi chép và cân đối đích phương trình phản xạ.

Chúc chúng ta học hành đảm bảo chất lượng.