i think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

Câu hỏi:

27/08/2021 76,536

Bạn đang xem: i think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions

I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

A. is cheap

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Giải thích: I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg. (Tôi cho là tất cả chúng ta ko thể mua sắm trang bị này phiên này vì thế nó thực hiện tốn thật nhiều chi phí.)

A. is cheap: rẻ mạt tiền

B. is painful: nhức đớn

C. is confusing: sai lẫn

D. is expensive: vướng đỏ

Vậy costs an arm and a leg với nghĩa tương phản với phương án A

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

It is unnecessary for you to tướng finish the report until tomorrow afternoon

A.You needn’t finish the report until tomorrow afternoon.

B.You have to tướng finish the report unitl tomorrow afternoon.

C.You may finish the report after tomorrow afternoon.

D.You should finish  the report until tomorrow afternoon.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the un­derlined word(s) in each of the following questions

We were pretty disappointed with the quality of the food

A. highly

B. rather

C. extremely

D. very

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the un­derlined word(s) in each of the following questions

The new air conditioner was installed yesterday.

Xem thêm: soạn tuyên ngôn độc lập

A. inspected thoroughly

B. put in position

C. well repaired

D. delivered to tướng the customer

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

His______of the generator is very famous.

A. invent

B. inventive

C. invention

D. inventor

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

________ he was the most prominent candidate, he was not chosen.

A. Though

B. Because

C. As

D. Since

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.

- Tom: “I think the best way to tướng solve that problem is to tướng keep silent.”

- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”

A. That’s a great idea  

B. That’s not a good idea

C. I’m not wrong

Xem thêm: last week i went to an international food festival taking place in hai phong

D. Yes, I think much