TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG THI STARTERS

 

 

Câu hỏi

Trả lời

Nghĩa

How are you?

I’m fine / Fine. Thanks.

Sức khỏe

What’s your name?

What’s her / his name?

My name’s --------

Her name / His name is -----

Tên

What’s this / that? Số ít

What are these / those? Số nhiều

It’s / This is / That is a -----

They are ----

Cái gì

What colour is ----?  số ít

What colour are ----? số nhiều

- What colour is your bike?

- What clour are your pencils?

It is ----

They are ----

Màu gì

How many -------- are there? số nhiều

- How many pens are there?

There are + số lượng

- There are ten.

Có bao nhiêu

How old are you?

How old is he / she?

How old is your mother / father?

- I’m + tuổi

- He is / She is + tuổi

- She is / He is + tuổi

Tuổi

Who’s this / that?

This is / That is ----

Ai đây / ai đó

Where is the ----? Số ít

Where are the ----? Số nhiều

- Where is the hat?

- Where are the books?

It’s / It is on / in / under ----

They are on / in / under ---

Ở đâu

What are you doing?

What is he / she / Suzy doing?

I’m + ---ing.

He is / she is + ---ing.

Đang làm gì

Have you got + đồ vật?

Has he / she got ---?

- Have you got black hair?

- Has she got blue eyes?

Yes, I have. / No I haven’t.

Yes, she has. / No, she hasn’t.

Bạn có ---- phải  không?

Anh ấy / chị ấy có --- phải không?

Whose bike is it? Số ít

Whose bikes are they? Số nhiều

It’s Sam’s bike.

They are Sam’s bikes.

Của ai

What are you wearing?

What is he / she wearing?

I’m wearing + quần áo

He’s / she’s wearing + quần áo

Đang mặc đồ gì?

What can you do?

What can he / she do?

I can + hoạt động

He / She can ----

Có thể làm gì?

Can you swim?

Yes, I can. / No, I can’t.

Bạn có thể bơi không?

Do you like + ---ing?

- Do you like plying football?

Yes, I do. / No, I don’t.

Bạn có thích ---- không?

What do you eat for breakfast / lunch / dinner?

I eat / I have + thức ăn

Ăn gì trong bữa sáng / trưa / tối?

* Một số cấu trúc:

1. There is a / an + đồ vật số ít :                      có một                     There is a book on the table.

2. There are + đồ vật số nhiều                         có ---           There are three pens in the bag.

3. Tính từ miêu tả đứng trước danh từ          a new bike / a red hat / a small room

* Speaking: Câu hỏi luyện nói

1. Have you got a sister / a brother?

2. Have you got a bike / a doll/ a ball?

3. Are you eight years old?

4. What’s your dad’s / brother’s name?

5. Is you bike red / new / old?

6. What colour is your bike / your schoolbag / house?

7. Where is your teacher?

8. Who’s sitting next to / behind / in front of you?

9. Where are your books?

10. What’s in your schoolbag?

11. What’s your favourite sport?

12. Can you ride a bike / play the piano …..?

13. What can you do?

14. What’s your name?

15. How old are you?

16. What are you wearing?

17. Do you like playing badminton / table tennis …?

18. Do you like swimming / playing games ….?

19. What is your favourite hobby?

20. What do you eat / have for lunch / dinner ….?

21. What are you drinking /eating?

22. What is the monkey / tiger / lion eating?

23. What’s your favourite drink / fruit?

24. What’s in the living room?

25. Is the TV in the living room or in the kitchen?

26. Do you live in a house?

27. How many bedrooms / living rooms ….are there?

28. Have you got a garden / a TV / a sofa?

29. Who’s this?

30. What’s that?

31. How do you spell your name?

32. Can you spell PINK / BLUE …?

33. How many dogs can you see?

34. Can a bird fly?

35. How many legs has a tiger got?

36. Are you wearing a blue hat?

37. What’s this?

38. What’s that?

39. Have you got blue eyes?

40. Have you got black hair?

41. What colour is your hair?

42. How old is your sister / brother?

43. What’s your dad / mum’s name?

44. Have you got a bike?

45. Is your bike new or old?

46. Is your bike red or blue?

47. Is your bike new or old?

48. Can you fly / swim / dance / jump …?

49. Where are your books / notebooks …?

50. What’s in your schoolbag?

51. Do you like playing football / table tennis / hockey …?

52. Can you play the guitar / piano …?

53. What’s your favourite sport / game / toy?

54. How many cousins have you got?

55. What colour is your coat / schoolbag?

56. What colour are your eyes?

57. How many feet / eyes / hands …have you got?

58. Do you like English?

59. What colour is your hair?

60. Have you got an aunt or uncle?

* Một số điều lưu ý chung:

- Khi đi thi nhớ mang theo bút chì, gôm, thước kẻ, vuốt viết chì và viết chì màu.

- Học thuộc hết từ vựng: đọc được, viết được, biết được nghĩa

- Đọc kỹ hướng dẫn trong mỗi phần thi. Ví dụ: yêu cầu viết câu trả lời bằng số thì ghi bằng số không ghi bằng chữ, yêu cầu viết câu trả lời một từ thì chỉ viết một từ, không được viết nhiều hơn.

- Viết chữ rõ ràng, dễ đọc. Vẽ đường kết nối rõ, dễ nhìn.

                                                              

* Lưu ý cho từng phần thi:

1. Listening: Phần nghe

- Nghe cẩn thận.             - Viết câu trả lời rõ ràng.         - Vẽ đường kết nối thẳng.

- Chú ý chính tả.                        - Quan sát kỹ câu ví dụ.          - Đừng quá khẩn trương. (thí sinh sẽ được nghe 2 lần)

2. Reading and writing: Phần đọc và viết

- Đọc câu hỏi cẩn thận.              - Đọc ví dụ.                 - Quan sát kỹ tranh và các câu.

- Đọc hết cả câu hỏi trước khi trả lời.                            - Viết chữ rõ ràng.

- Chỉ viết một từ cho câu trả lời.                                    - Kiểm tra lại chính tả.

3. Speaking: Phần nói

- Chỉ được nói bằng tiếng Anh.

- Lắng nghe kỹ câu hỏi của giám thị.

- Nhờ lặp lại câu hỏi thì nói: Could you repeat, please?

- Cung cấp câu trả lời ngắn gọn.            - Nói rõ ràng.                                      

- Đừng quá lo lắng về lỗi.                      - Nói chào và tạm biệt giám thị.

+ Good morning / Good afternoon / Hello Sir / Hello Madam.

+ Goodbye Sir / Goodbye Madam.

 

 

STARTERS SPEAKING

 

 

1. How are you?

2. Have you got two feet?

3. Have you got blue eyes?

5. Is you bike red / new / old?

6. What colour is your bike / your schoolbag / house?

7. Who is your teacher?

8. Who’s sitting next to / behind / in front of you?

9. Where are your books?

10. What’s in your schoolbag?

11. What’s your favourite sport/ food/ colour/ TV programme/ subject at school?

12. Can you ride a bike / play the piano/ draw a cat?

13. What can you do?

14. What’s your name?

15. How old are you?

16. What are you wearing?

17. Do you like playing badminton / table tennis?

18. Do you like swimming?

19. What is your favourite hobby?

20. What do you eat for lunch / dinner?

21. What are you drinking /eating?

22. What is the monkey / tiger / lion eating?

23. What’s your favourite drink / fruit?

24. What’s in the living room?

*** Sample Answers:

 1. I’m fine, thank you. And you?
 2. Yes, I have.
 3. No, I haven’t. I’ve got black (brown) eyes.
 4. It’s barking/ smiling/ crying.
 5. Yes, it is/ No, it isn’t. It’s pink/ old.
 6. It’s red/ black.
 7. He/ She is in the classroom/ at home.
 8. Sally/ Nancy is sitting next to/ behind/ in front of me.
 9. They are in my backpack/ on the bookshelf.
 10. There are some books in my schoolbag/There is a book in my schoolbag.
 1. My favorite sport/ food/ color/ subject is…..
 2. Yes, I can/ No, I can’t.
 3. I can swim/ run/ jump.
 4. My name is…. / I’m….
 5. I’m ……… years old
 6. I’m wearing a blue T-shirt and white shorts.
 7. Yes, I do. I always play badminton after school./No, I don’t.

 

 1. Yes, I do. I usually swim after school./ No, I don’t.
 1. My favorite hobby is…..
 2. I eat chicken/ pizza/ spaghetti/ fish for lunch/ dinner.
 3. I’m drinking milk/ soda/ hot chocolate/ milkshake/ smoothie.

I’m eating chicken/ pizza/ spaghetti/ fish/ omelet

 1. It’s eating bananas/ meat/ pork.
 2. My favorite drink is milk/ soda/ milkshake./

 

 1. There is a picture/ television/ carpet/ clock in the living room.