it is unnecessary for you to finish the report until tomorrow afternoon

Câu hỏi:

27/08/2021 98,301

Bạn đang xem: it is unnecessary for you to finish the report until tomorrow afternoon

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions

It is unnecessary for you vĩ đại finish the report until tomorrow afternoon

A.You needn’t finish the report until tomorrow afternoon.

Đáp án chủ yếu xác

B.You have vĩ đại finish the report unitl tomorrow afternoon.

C.You may finish the report after tomorrow afternoon.

D.You should finish  the report until tomorrow afternoon.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

To be unnecessary for sb + vĩ đại +V = S + needn’t + V + St

Kiến thức : vê động kể từ khuyết  thiếu

To be unnecessary for sb + vĩ đại +V = S + needn’t + V + St

Các cấu hình khac:

Have vĩ đại + V: nên làm cái gi bởi người không giống yêu thương cầu

May vĩ đại +V: có lẽ rằng điều gì tiếp tục xảy ra

Should + V + St : nên thực hiện gì

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the un­derlined word(s) in each of the following questions

We were pretty disappointed with the quality of the food

A. highly

B. rather

C. extremely

D. very

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the un­derlined word(s) in each of the following questions

The new air conditioner was installed yesterday.

A. inspected thoroughly

B. put in position

C. well repaired

D. delivered vĩ đại the customer

Xem thêm: tốc độ phản ứng là

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

His______of the generator is very famous.

A. invent

B. inventive

C. invention

D. inventor

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions

I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

A. is cheap

B. is painful

C. is confusing

D. is expensive

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

________ he was the most prominent candidate, he was not chosen.

A. Though

B. Because

C. As

D. Since

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.

- Tom: “I think the best way vĩ đại solve that problem is vĩ đại keep silent.”

- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”

A. That’s a great idea  

B. That’s not a good idea

C. I’m not wrong

Xem thêm: bài thơ nói với con

D. Yes, I think much