laura had a blazing

Câu hỏi:

22/03/2020 24,260

Bạn đang xem: laura had a blazing

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đây là câu đánh giá về kể từ vựng, Đáp án là A. “row - cuộc cải lộn” . have a row with sb: cãi cọ với ai Tạm dịch: Laure với cùng 1 trận cải lộn nãy lửa với Eddie và đùng đùng lao thoát ra khỏi nhà

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Even if you are rich, you should save some money for a_________day.

A: foggy

B: windy

C: rainy

D: snowy

Câu 2:

The use of vitamin_________and herbs has become increasingly popular among Americans

A: ingredients

B:supplements

C:components

D: materials

Câu 3:

There was nothing they could do_________leave the xế hộp at the roadside where it had broken down.

A: but

B:unless

C: than

Xem thêm: put out là gì

D: instead of

Câu 4:

We’re having a reunion this weekend. Why don’t you come? John said to tát us.

A: John simply asked us why we wouldn’t come to tát a reunion

B: John didn’t understand why we came to tát a reunion

C: John asked us why we didn’t come to tát a reunion

D: John cordially invited us to tát a reunion

Câu 5:

Soil erosion is a result of forests being cut down carelessly.

A: Soil erosion results in forests being cut down carelessly

B: Soil erosion contributes to tát forests being cut down carelessly

C: That forests are being cut down carelessly results from soil erosion

D: That forests are being cut down carelessly leads to tát soil erosion

Câu 6:

She started the course two months ago but dropped_________after only a month

A: out

B: in

C: back

Xem thêm: út vịnh

D: off