lời bài tụng kinh dược sư

Việt dịch: HT. Thích Huyền Dung

Kinh Dược Sư hoặc hay còn gọi là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Trì tụng kinh này sẽ hỗ trợ chi phí bớt nham hiểm, phát triển nghiệp lành lặn. Việt dịch: HT. Thích Huyền Dung, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng dịch.

Bạn đang xem: lời bài tụng kinh dược sư

1

>> DỮ LIỆU KINH PHẬT TRÊN PHATGIAO.ORG.VN

NGHI THỨC KHAI KINH DƯỢC SƯ 

(Thắp đèn xông mùi hương, đứng tức thì cụt, lẹo tay ngang ngực, ngôi nhà lễ mật niệm)

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam xóa ha  (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP

Án tớ phạ bà phạ,

truật đà tớ phạ,

đạt mạ tớ phạ,

bà phạ truật phỏng hám. (3 lần)

(Quỳ thật thà, cố 3 cây mùi hương dưng ngang trán, ngôi nhà lễ niệm)

CÚNG HƯƠNG

Giới mùi hương, Định Hương, dữ Huệ hương

Giải bay, Giải bay tri loài kiến hương

Sáng ngời, chiếu từng mươi phương.

Hiện chi phí Tam Báo, năm Hương cúng nhường nhịn.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lượt, 1 giờ đồng hồ chuông xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN

Hôm ni, môn đệ bọn chúng con cái,phụng trì di giáo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,trì tụng Dược Sư Kinh Chú, xưng giã Hồng Danh,tu hành công đức, ngưỡng nguyện mươi phương Tam Báo,kể từ bi gia hộ thương hiệu họ……………….đương đời phiền óc dứt sạch sẽ, nghiệp chướng chi phí trừ,thông thường được lành mạnh, xa vời ly biệt đau đớn ách,nằm trong không còn thảy bọn chúng sinh,1 thời đồng hội chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.(1 giờ đồng hồ chuông, xá 1 xá)

KHEN NGỢI PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ từng trời, người

Cha lành lặn cộng đồng tứ loài

Quy nó tròn trĩnh một niệm

Dứt sạch sẽ nghiệp phụ thân kỳ

Xưng dương nằm trong giã thán

Ức kiếp ko tận cùng.  (1 giờ đồng hồ chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, bọn chúng sinh tánh thông thường trống rỗng lặng

Đạo thông cảm ko thể suy nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng sủa ngời

Trước bảo tọa thân mật con cái hình ảnh hiện

Cúi đầu nài thệ nguyện quy nó.  (1 giờ đồng hồ chuông, xá 1 xá)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô tận hư vô biến đổi pháp giới vượt lên, hiện nay, vị lai thập phương chư Phật,

Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thông thường trụ Tam Báo. (1 giờ đồng hồ chuông, lễ bái 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

 (1 giờ đồng hồ chuông, lễ bái 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,Đại Thế Chí Bồ Tát

,Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

 (1 giờ đồng hồ chuông, lễ bái 1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu

Rưới tắt vô vàn cảnh đau đớn đau

Chư Thiên thoáng mát, tâm thanh tịnh

Nhân thế mừng rỡ tươi tắn, cảnh an nhàn

Cam lồ rưới từng trần gian

Lửa Sảnh dứt sạch sẽ, sen vàng nở hoa.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lượt, 1 giờ đồng hồ chuông)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lượt, 1 giờ đồng hồ chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế thước chén rời khỏi domain authority,nhân tình đề tát đỏa bà domain authority, yêu tinh ha tát đỏa bà domain authority, yêu tinh ha mũ chào mào ni ca domain authority.

Án, tát bàn rời khỏi trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát lan.

Nam tế bào vớ kiết lật đỏa nó mông a rị domain authority,

bà lô kiết đế thất Phật rời khỏi lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì, hê rị yêu tinh ha bàn nhiều tụt xuống mế,

tát bà a thả đậu thâu bởi vì, a thệ dựng, tát bà tát nhiều,

na yêu tinh bà dà, yêu tinh trừng trị đạt đậu, đát điệt thả.

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị,

ma ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà,

ma rời khỏi yêu tinh rời khỏi, yêu tinh hê yêu tinh hê rị đà dựng,

cu lô cu lô kiết mông, phỏng lô phỏng lô trừng trị xà domain authority đế,

ma ha trừng trị xà domain authority đế, đà rời khỏi đà rời khỏi,địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi.

Mạ mạ trừng trị yêu tinh rời khỏi, mục đế lệ, nó hê di hê,

thất mãng cầu thất mãng cầu, a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá lợi,

phạt tụt xuống trừng trị sâm, Phật rời khỏi xá domain authority,

hô lô hô lô yêu tinh rời khỏi, hô lô hô lô hê rị,

ta rời khỏi tớ rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô,

bồ đề dạ nhân tình đề dạ, nhân tình đà dạ nhân tình đà dạ,

di đế rị dạ, mãng cầu rời khỏi cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu,

ba dạ yêu tinh mãng cầu, tớ bà ha.Tất đà dạ, tớ bà ha.

Ma ha vớ đà dạ, tớ bà ha.Tất đà du nghệ, thất bàn rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Na rời khỏi cẩn trì, tớ bà ha.

Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi, tớ bà ha.

Tất rời khỏi tăng a mục khê domain authority, tớ bà ha.

Ta bà yêu tinh ha a vớ đà dạ, tớ bà ha.

Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ, tớ bà ha.

Ba đà yêu tinh kiết vớ đà dạ, tớ bà ha.

Na rời khỏi cẩn trì bàn đà rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Ma bà lị thắng yết rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều rời khỏi, bạt đà dạ, tớ bà ha. (1 giờ đồng hồ chuông)

KỆ KHAI KINH

Thăm thẳm cao siêu

Pháp nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn lần cầu,

Con ni nghe thấy chuyện trì niệm,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (3 lượt, 1 giờ đồng hồ chuông)

PHẬT NÓI

KINH DƯỢC SƯ

LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang phụng dịch

Việt dịch: HT Thích Huyền Dung

Ta nghe như vầy: “Một thuở nọ, Đức Bạt Già Phạm cút châu du giáo hóa những nước, cho tới trở thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ ngơi bên dưới cây Nhạc Âm, cùng theo với tám ngàn vị đại Tắc Sô, phụ thân vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát, những mặt hàng Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, những mặt hàng Cư Sĩ, Thiên, Long, Trời, Người, cả thảy đồng vây xung quanh Phật, kính cẩn thỉnh Ngài thuyết Pháp.”  (1 giờ đồng hồ chuông)

Lúc bấy giờ, ông Mạn Thù Thất Lợi pháp vương vãi tử nhờ oách thần của Phật, kể từ ghế ngồi vực dậy, vén áo mặt mũi hữu và gối mặt mũi mặt quì sát khu đất, lẹo tay thiên về Phật và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, cúi hy vọng Ngài phân tích những thương hiệu, những bổn nguyện to lớn, với mọi công đức thù oán thắng của chư Phật, làm cho những người dân đang được nghe Pháp, nghiệp chướng chi phí trừ, và làm cho bọn chúng thơ mộng ở đời tượng pháp được không ít lợi lạc về sau”.

Đức Thế Tôn biểu dương ông Mạn Thù Thất Lợi: “Hay thay cho, Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi lấy lòng đại bi đòi hỏi tớ thưa thương hiệu và bổn nguyện công đức của chư Phật, vì như thế mong muốn cho tới bọn chúng thơ mộng tránh bị nghiệp chướng buộc ràng, quyền lợi an mừng rỡ vô đời tượng pháp. Nay ngươi nên lắng tai và tâm trí kỹ, Ta tiếp tục vì như thế Ông nhưng mà thưa.

Nầy Ông Mạn Thù Thất Lợi, ở phương Đông, từ thời điểm cách đây rộng lớn mươi căn dà tụt xuống, sở hữu một toàn cầu thương hiệu là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo ngôi nhà cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt Già Phạm.

Này Mạn Thù Thất Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lúc còn tu hạnh Bồ Tát sở hữu trừng trị mươi nhì hạnh nguyện rộng lớn, làm cho bọn chúng thơ mộng cầu chi được nấy.(1 giờ đồng hồ chuông)

-Nguyện loại nhất: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng được ngược vị Chánh Đẳng Chánh Giác, thân mật tớ sở hữu hào quang đãng sáng sủa chói, chiếu từng vô số toàn cầu, làm cho bọn chúng thơ mộng đều phải sở hữu đầy đủ phụ thân mươi nhì tướng tá chất lượng và tám mươi tướng tá phụ như thân mật của tớ vậy.

-Nguyện loại hai: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Bồ Đề, thân mật tớ như ngọc lưu ly, vô ngoài thông minh, tinh anh sạch sẽ trọn vẹn, không tồn tại chút nhơ bợn, ánh quang đãng minh chói lọi mọi chỗ, công đức cao vòi vĩnh vọi và an trú thân mật từng lưới mạng bởi vì tia sáng sủa, tỏ rộng lớn vầng nhật nguyệt. Chúng sinh vô cõi U minh đều nhờ độ sáng ấy, tâm trí được ngỏ đem, mong muốn tiếp cận nơi nào nhằm tạo sự sự nghiệp, sẽ tiến hành như mong muốn.

-Nguyện loại ba: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Bồ Đề, người sử dụng trí huệ, và phương tiện đi lại vô lượng vô hạn, phỏng cho tới bọn chúng thơ mộng, khiến cho từng người dân có đầy đủ những đồ dùng, không có bất kì ai cần Chịu đựng sự thiếu hụt thốn.

-Nguyện loại tư: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu bọn chúng thơ mộng tu theo dõi tà giáo, tớ khiến cho chúng ta trở lại an trụ vô Đạo Bồ Đề. Hoặc sở hữu những người dân tu theo dõi hạnh Thinh Văn, Độc Giác, người sử dụng giáo lý Đại Thừa, tớ giảng dạy dỗ cho tới chúng ta.

-Nguyện loại năm: Ta nguyện đời sau, khi đặng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu bọn chúng thơ mộng, tu hạnh thanh tịnh, theo dõi giáo pháp của tớ, tớ sẽ hỗ trợ chúng ta giữ vị giới pháp trọn vẹn không hề thiếu. Nếu sở hữu người bị tội diệt phạm giới pháp, nghe được thương hiệu tớ, người ê sẽ tiến hành thanh tịnh, ngoài tụt xuống vô đàng ác.

-Nguyện loại sáu: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu bọn chúng thơ mộng nào là toàn thân hèn yếu, những căn ko đầy đủ, xấu xí, ngờ nghệch, tai nặng tai, đôi mắt đui mù, thưa năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, lác hủi, điên loạn, Chịu đựng những bịnh đau đớn ấy, nếu như nghe thương hiệu tớ, ngay tắp lự được toàn thân đoan chánh, tâm tánh khéo léo, những căn không hề thiếu, không tồn tại những dịch đau đớn ấy nữa.

-Nguyện loại bảy: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu bọn chúng thơ mộng nào là bị những hội chứng bịnh hiểm nghèo đói không có bất kì ai cứu giúp chữa trị, không có bất kì ai nhằm nương nhờ, ko bắt gặp thầy, ko bắt gặp dung dịch, ko bà con cái, ko ngôi nhà cửa ngõ, Chịu đựng nhiều nỗi nghèo đói nhát khốn đau đớn, nếu như nghe thương hiệu tớ một lượt, toàn bộ dịch thiến đau đớn óc đều chi phí trừ, thân mật tâm an nhàn, gia quyến họp mặt, của nả đủ đầy, cho tới hội chứng được đạo ngược vô thượng Bồ Đề.

-Nguyện loại tám: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu phụ phái đẹp nào là bị trăm điều hèn yếu đau đớn sở, rầu rĩ, tức tối, sinh tâm nhàm ngán, mong muốn vứt thân mật ấy, nếu như nghe thương hiệu tớ, được gửi thân mật gái trở thành thân mật trai, sở hữu đầy đủ hình tướng tá trượng phu, cho tới hội chứng đạo ngược vô thượng Bồ Đề.

-Nguyện loại chín: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Đạo Bồ Đề, dẫn dắt bọn chúng thơ mộng thoát khỏi vòng lưới yêu tinh nghiệp, được giải bay toàn bộ sự buộc ràng của nước ngoài đạo. Nếu sở hữu những kẻ tụt xuống vô rừng ác loài kiến, tớ dẫn chúng ta về với chánh loài kiến, và từ từ dạy dỗ chúng ta tu luyện theo dõi những hạnh Bồ Tát đặng mau hội chứng Đạo Bồ Đề.

-Nguyện loại mười: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu thơ mộng nào là bị ngôi nhà vua xiềng xích, tiến công đập, hoặc bị ngục tù, hoặc bị chém làm thịt, hoặc bị nhiều tai nạn đáng tiếc điếm nhục, thân mật tâm Chịu đựng những nỗi đau đớn, rầu rĩ, bứt rứt, nếu như nghe thương hiệu tớ, nhờ mức độ oách thần phước đức của tớ, đều được giải bay toàn bộ những nỗi ưu đau đớn ấy.

-Nguyện loại mươi một: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu thơ mộng nào là bị sự đói khát hoành hành, vì như thế lần miếng ăn cần tạo nên những nghiệp dữ, nếu như nghe thương hiệu tớ, thường xuyên niệm lâu trì, trước không còn tớ người sử dụng những khoản tiêu hóa công bố cho tới chúng ta được no đầy đủ, và sau tớ đem giáo pháp nhiệm mầu tạo dựng cho tới chúng ta cảnh giới an nhàn trọn vẹn.

-Nguyện thừ mươi hai: Ta nguyện đời sau khoản thời gian hội chứng Bồ Đề, nếu như sở hữu thơ mộng nào là nghèo đói cho tới nỗi không tồn tại áo phủ thân mật, bị mũi mòng cắm thắp, rét giá buốt dãi dầu, ngày tối đau đớn bức, nếu như nghe và trì niệm thương hiệu tớ, tớ sẽ hỗ trợ cho tất cả những người này được như mong muốn muốn: những loại áo quần chất lượng rất đẹp, bảo vật chỉnh tề, tràng hoa, phấn son thơm nức ngát, trống trải nhạc ca múa, mong muốn hương thụ loại nào là cũng rất được thỏa mãn nhu cầu cả.(1 giờ đồng hồ chuông)

Nầy Mạn Thù Thất Lợi, này đó là mươi nhì câu nói. nguyện nhiệm mầu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác trừng trị rời khỏi trong những lúc tu hạnh Bồ Tát.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lúc còn tu hạnh Bồ Tát trừng trị những câu nói. nguyện to lớn và những công đức chỉnh tề ở cõi Ngài, dầu tớ thưa mãn một kiếp cũng ko thể không còn được. Nhưng tớ nói cách khác tức thì rằng, cõi Phật ê một bề thanh tịnh, không tồn tại phụ nữ, cũng không tồn tại đàng dữ, và cho tới giờ đồng hồ đau đớn cũng ko.

Ở cõi ấy khu đất toàn bởi vì hóa học lưu ly, lối đi sở hữu chão bởi vì vàng giăng thực hiện ranh giới, trở thành quách hoàng cung, cái hiên hành lang cửa số cho tới những lớp lưới chứa đựng cũng toàn bởi vì trang bị thất bảo thực hiện rời khỏi, chẳng không giống gì những công đức chỉnh tề ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy.

Cõi Phật ấy, sở hữu nhì vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, là nhì bực thượng thủ vô vô lượng, vô số Bồ Tát, và lại là những bậc chuẩn bị xẻ xứ thực hiện Phật. Hai vị này đều lưu giữ kho tàng chánh pháp của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mạn Thù Thất Lợi, vì vậy những kẻ thiện nam tính mạnh mẽ phái đẹp nào là sở hữu tín nhiệm vững chãi thì nên nguyện sinh về toàn cầu của Ngài.”

Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại bảo Đồng Tử Mạn Thù Thất Lợi rằng: “Có những bọn chúng sinh ko biết điều lành lặn dữ, cứ ôm lòng bỏn xẻn, ko biết tía thí và cũng ko biết ngược báo của việc tía thí là gì, ngu si vô trí, thiếu hụt hẳn đức tin tưởng, lại ham chứa chấp hóa học của nả cho tới nhiều, sớm hôm khư khư giữ giàng, thấy ai cho tới nài, lòng dường như không mong muốn, tuy nhiên nếu như rất rất chẳng đang được cần trả của rời khỏi thì đau nhức mến tiếc, nhường nhịn như lóc thịt cho tất cả những người vậy. Lại sở hữu bọn chúng thơ mộng tham lam lam, chỉ nơm nớp tích trữ của nả cho tới nhiều nhưng mà tự động bản thân không đủ can đảm tiêu xài, còn thưa chi tới sự đem của ấy thí cho tới thân phụ u, phu nhân con cái, tôi tớ và những kẻ nghèo đói nhát cho tới nài. Những kẻ tham lam lam ấy, khi bị tiêu diệt bị đọa vô đàng ngạ quỷ hoặc bàng sinh. Mặc mặc dù ở vô mãnh thú, tuy nhiên nhờ đời trước, sinh sống vô cõi nhơn lừa lọc từng nghe qua loa thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ni lại còn ghi nhớ niệm thương hiệu của Ngài, ngay tắp lự kể từ cõi ấy bay sinh quay về thực hiện người. Khi đang được thực hiện người lại ghi nhớ cho tới kiếp sinh sống vô đàng ngạ quỷ súc sinh, biết hoảng sự khổ cực, nên người ê ko ưa đắm dục lạc, mong muốn tự động bản thân thao tác làm việc tía thí, ko tham lam tiếc khoản gì, rất có thể đem cả đầu, đôi mắt, tay, chơn hoặc ngày tiết thịt của thân mật bản thân, tía thí cho tới những kẻ cho tới nài.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, vô vùng thơ mộng sở hữu người thụ giới của Phật nhằm tu học tập và lại đập giới, hoặc sở hữu kẻ ko đập giới và lại đập luật lệ, hoặc sở hữu kẻ tuy rằng chẳng đập giới và luật lệ và lại diệt sợ hãi chánh loài kiến, hoặc sở hữu kẻ tuy rằng ko tiêu diệt chánh loài kiến và lại vứt sự nhiều văn, nên thiếu hiểu biết được nghĩa lý sâu sắc xa vời vô kinh Phật thưa, hoặc sở hữu kẻ tuy rằng nhiều văn nhưng mà sở hữu thói tăng thượng mạn, bởi thói tăng thượng mạn ấy phủ lấp tâm tánh, chấp nê cho chính bản thân là cần, người không giống là quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với yêu tinh. Những kẻ ngu si ấy, tự động tôi đã theo dõi lặn loài kiến, khiến cho cho tất cả những người không giống cũng tụt xuống vô hố gian nguy. Những bọn chúng thơ mộng ấy, bị trôi lăn lóc trong những đàng địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh ko lúc nào nằm trong. Nếu nghe được thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chúng ta ngay tắp lự vứt những hạnh dữ, tu theo dõi những luật lệ lành lặn, tránh bị đọa vô mãnh thú nữa. Giả sử sở hữu người ko thể vứt những hạnh dữ và ko tu theo dõi những pháp lành lặn nhưng mà cần bị đọa vô mãnh thú thì cũng nhờ oách lực và bổn nguyện của Đức Dược Sư, ngay tắp lự kể từ điểm mãnh thú ê sinh vô cõi người, tinh anh tấn tu hành chân chánh, khéo điều tiết tâm tình, xuống tóc tu học tập giáo pháp của Như Lai, nắm rõ nghĩa lý sâu sắc xa vời, ly biệt được thói tăng thượng mạn, ko chê bai chánh pháp, ko bè các bạn với yêu tinh, từ từ tu theo dõi hạnh Bồ Tát, tiếp tục hội chứng được đạo ngược Bồ Đề.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như bọn chúng thơ mộng sở hữu tính tham lam lam tật cuộc, hoặc biểu dương bản thân chê người, sẽ ảnh hưởng đọa vô phụ thân đàng dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Chịu đựng nhiều sự đau nhức đau đớn sở, trải qua loa ko biết bao nhiêu ngàn năm mới tết đến không còn. Khi đã mất sự khổ cực ê, ngay tắp lự sinh lại cõi người cần thực hiện thân mật trâu, ngựa, lừa, lạc đà, thông thường bị người quấy rầy và hành hạ, tiến công đập và bị đói khát dầy vò, đàng xa vời chở nặng nề, rất rất khó nhọc muôn phần; may đặng thực hiện thân mật người, lại bị sinh vô hạng hạ tiện, thực hiện tôi tớ cho tới kẻ không giống, mãi bị sai sử, ko lúc nào được chút tự tại. Nếu những người dân ấy, đời trước từng nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bởi nhân lành lặn ấy, ngày này ghi nhớ lại, chí tâm qui nó Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia hộ, được bay ngoài từng đau đớn óc, những căn thông lợi, trí huệ thông minh, lại thêm thắt nhiều văn, hằng cầu thắng pháp, thông thường bắt gặp các bạn lành lặn, đời đời kiếp kiếp dứt hẳn lưới yêu tinh, đập nhừ vỏ vô minh, tát cạn sông phiền óc, được bay ngoài sinh, lão, dịch, tử và những nỗi khổ cực nơm nớp buồn.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như sở hữu bọn chúng thơ mộng ưa sự ngang ngược phân tách ly biệt, tranh tài, kiện tụng cho nhau, thực hiện óc loàn cho chính bản thân và người, đem thân mật, khẩu, ý tạo nên thêm thắt nghiệp ác, xoay qua loa quay về, thông thường thực hiện những việc ko nhiêu ích nhằm mưu lược sợ hãi cho nhau, hoặc cáo triệu thần núi, thần cây, thần sông v.v..., nhằm sợ hãi người, hoặc làm thịt bọn chúng sinh lấy huyết thịt cúng tế quỷ Dược Xoa và quỷ La Sát nhằm cậy quỷ sợ hãi người, hoặc biên thương hiệu chúng ta hoặc thực hiện hình tượng của những người rán ân oán, người sử dụng luật lệ chú thuật lặn ác trù ẻo cho tới bị tiêu diệt, hoặc theo dõi lối ếm đối hoặc người sử dụng những trang bị độc, chú pháp sợ hãi người, người nào là bị những tai nạn đáng tiếc ấy, nếu như nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những loại lặn ác ê ko thể sợ hãi được. Nếu những kẻ ác tâm ê khởi lòng kể từ bi thao tác làm việc quyền lợi an mừng rỡ cho tới kẻ không giống, không thể ý tổn óc và hiềm dỗi, người ê sẽ tiến hành an mừng rỡ.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như vô mặt hàng tứ chúng: Tắc Sô, Tắc Sô ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca và những thiện phái mạnh tín phái đẹp đều lâu trì tám giới cấm, hoặc vô 1 năm, hoặc từng năm phụ thân mon, vâng lưu giữ giới pháp thực hiện điểm nó chỉ tu học tập, đem căn lành lặn này nguyện sinh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, nhằm nghe chánh pháp, tuy nhiên nếu như ko ra quyết định, hễ nghe thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi mạng cộng đồng, sẽ sở hữu được tám vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Báo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát kể từ bên trên ko trung tiếp cận trả đàng chỉ lối, người ê ngay tắp lự được sinh trong mỗi hoa báu đầy đủ color. Hoặc nếu như sở hữu kẻ nhờ nguyện lực của Đức Dược Sư, được sinh lên cõi trời, và lại nhờ căn lành lặn sẵn sở hữu, không thể sinh lại những đàng ác nữa. Khi tuổi tác lâu ở cõi trời đang được mãn, người này lại sinh vô vùng nhân lừa lọc, hoặc thực hiện bậc Luân Vương, thống nhiếp cả tứ châu thiên hạ, oách đức tự động bên trên, giáo hóa cho tới vô lượng trăm ngàn bọn chúng thơ mộng theo dõi đàng thập thiện, hoặc sinh vào dòng xoáy Sát Đế Ly, Bà La Môn hoặc cư sĩ đại cô, của chi phí dư dật, kho đụn tràn trề, tướng tá mạo đoan trang, quyến nằm trong họp mặt, lại được mưu trí trí huệ, dõng mãnh oách hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu như sở hữu người phụ phái đẹp nào là nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhiệt tình lâu trì thương hiệu ấy, đời sau sẽ không còn thực hiện thân mật gái nữa.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi đang được hội chứng Đạo Bồ Đề, bởi mức độ bổn nguyện nhưng mà Ngài để ý biết bọn chúng thơ mộng bắt gặp cần những loại bịnh đau đớn như domain authority vàng, gầy nhom buốt, cảm sức nóng, thương hàn, hoặc trúng cần những loại ếm đối, trang bị độc, hoặc bị hoạnh tử, hoặc bị bị tiêu diệt non. Muốn những hội chứng bịnh ấy được chi phí trừ và lòng hy vọng cầu của bọn chúng thơ mộng được thoả nguyện, Ngài ngay tắp lự nhập lăm le nhằm hủy diệt toàn bộ đau đớn óc của bọn chúng sinh. Khi Ngài nhập lăm le, kể từ vô nhục nối tiếp phóng rời khỏi luồng độ sáng rộng lớn, vô luồng độ sáng ấy thưa Đại Đà La Ni:  (1 giờ đồng hồ chuông)

Nam Mô bạt dà trừng trị đế, bệ sát xã lụ rô quí lưu ly, chén lặt bà hắt rời khỏi xà dã, đát thả yết nhiều domain authority, a rời khỏi hắt đế, tam miệu tam bột đà domain authority, đát điệt thả. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

Lúc ê, luồng độ sáng biểu diễn chú này rồi, cả đại địa rúng động, phóng rời khỏi ánh đại quang đãng minh, thực hiện cho tới toàn bộ bọn chúng sinh, dứt không còn dịch đau đớn, tận hưởng được an mừng rỡ.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thấy người nào là đang được giắt dịch, khuyên răn chúng ta tắm gội thật sạch, và vì như thế chúng ta nhứt tâm tụng chú này một trăm lẻ tám biến đổi, chú nguyện vô đồ ăn, vô dung dịch tợp, hoặc nội địa ko vi trùng, cho tới chúng ta tợp, những dịch đau đớn ấy đếu dứt không còn.

Nếu sở hữu người hy vọng cầu việc gì, chỉ nhất tâm tụng chú này, đều được như mong muốn mong muốn, dường như không bịnh lại được sinh sống lâu, sau khoản thời gian mạng cộng đồng, người này được sinh về toàn cầu Tịnh Lưu Ly, không thể thối gửi, rồi từ từ hội chứng ngược Bồ Đề.

Vậy nên, Mạn Thù Thất Lợi! Chúng thơ mộng nhiệt tình thân thương tôn trọng, kính cẩn, cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thông thường trì tụng chú này chớ quên khuấy.

Lại nữa, nếu như sở hữu thiện phái mạnh tín phái đẹp nào là được thấy hình tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, từng ban mai, súc mồm, tiến công răng tắm gội thật sạch, xong xuôi lại thắp mùi hương, rải dầu thơm nức, những khoản kỹ nhạc nhằm cúng nhường nhịn hình tượng; với kinh này, nên dạy dỗ người không giống hoặc tự động bản thân ghi chép rời khỏi, một lòng lâu trì nhằm hiểu rõ sâu xa nghĩa lý với vị pháp môn sư giảng thưa kinh pháp, nên cúng nhường nhịn toàn bộ những đồ dùng quan trọng, hễ nhiệt tình vì vậy, chư Phật tiếp tục phò hộ người này được thoả nguyện từng sự hy vọng cầu.”

Lúc bấy giờ, Mạn Thù Thất Lợi tuỳ nhi bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, qua loa thời kỳ tượng pháp, tôi tiếp tục người sử dụng đầy đủ chước phương tiện đi lại, làm cho những thiện phái mạnh tín phái đẹp sở hữu tín nhiệm trong sáng, được nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả cho tới vô giấc mộng của mình, tôi cũng người sử dụng thương hiệu của Đức Phật này, thức tỉnh điểm tai cho tới chúng ta rõ rệt biết.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu như ai lâu trì hiểu tụng kinh này, hoặc đem giảng thưa, phân trần cho tất cả những người không giống, hoặc tự động bản thân hoặc dạy dỗ người ghi chép kinh này, nhiệt tình kính cẩn tôn trọng, người sử dụng bông thơm nức, dầu thơm nức, những loại mùi hương thắp, tràng hoa, anh lạc, phướn lọng, nằm trong music hát múa, nhằm cúng nhường nhịn, hoặc người sử dụng mặt hàng ngũ sắc thực hiện đãy đựng kinh này, thu dọn một điểm thật sạch, thiết lập một chiếc đài cao nhằm lên, ngay tắp lự sở hữu tứ vị Thiên Vương quyến nằm trong, và vô lượng trăm ngàn thiên bọn chúng ở những cõi trời không giống nhau đều cho tới ê cúng nhường nhịn và thủ hộ.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu như kinh này xuất hiện cho tới nơi nào sở hữu người lâu trì và nghe được thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ công đức bổn nguyện của Ngài, địa điểm ấy không trở nên bịnh hoạnh tử, cũng không trở nên những quỷ ác, hung thần đoạt lấy tinh anh khí, dầu sở hữu bị đoạt lấy, cũng rất được hoàn trả, thân mật tâm mạnh mẽ như thông thường.”(1 giờ đồng hồ chuông)

Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi: “Thật quả thật câu nói. ngươi thưa, nếu như sở hữu thiện phái mạnh tín phái đẹp nào là mong muốn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trước cần tạo nên lập hình tượng Ngài, nhằm bên trên tòa cao thật sạch, rải bông, thắp những loại mùi hương, người sử dụng những loại tràng phan chỉnh tề, thờ như vậy vô bảy ngày bảy tối. Người ê cần lâu tám giới, ăn trang bị thanh tịnh, tắm gội thật sạch, áo quần chỉnh tề, lưu giữ lòng thanh tịnh, ko khó tính, ko sát sợ hãi, so với toàn bộ loại thơ mộng cần khởi tâm đồng đẳng, đầy đủ cả tâm Từ, Bi, Hỉ, Xả, thực hiện cho tới chúng ta được quyền lợi an mừng rỡ, tiến công nhạc ca hát ngợi biểu dương, cút nhiễu xung quanh tượng Phật, suy nghĩ ghi nhớ công đức bổn nguyện hiểu tụng kinh này, suy nghiệm nghĩa lý, khai thị cho tất cả những người không giống biết. Làm vì vậy, người này được toại ý việc hy vọng cầu, như cầu sinh sống lâu, được sinh sống lâu; cầu quang vinh, được nhiều sang; cầu quan liêu vị, được quan liêu vị; cầu được sinh đàn ông, phụ nữ, thì được sinh đàn ông, phụ nữ.

Nếu sở hữu người nào là vô giấc mộng thấy những điềm nằm mộng dữ, khi thức thấy những ác tướng tá, như chim đậu sát ngôi nhà, hoặc địa điểm ở sinh ra trăm điều quái ác dị, người ấy nên người sử dụng của báu cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những ác chiêm bao, ác tướng tá và những điềm xấu xa ấy thảy đều ẩn không còn, không thể cần nơm nớp hoảng.

Nếu người nào là bắt gặp tai nạn đáng tiếc gian nguy như nàn nước, lửa, gươm, đao, dung dịch độc và cố thú dữ thực hiện hoảng hãi như: voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn rết, trườn cạp, rít, sên, lằn loài muỗi, nhiệt tình ghi nhớ niệm và kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người này được bay những hoảng hãi ấy, hoặc nếu như bị những nước không giống lấn chiếm, nhiễu sợ hãi, ăn cướp rối loàn, ghi nhớ niệm và kính cẩn Đức Dược Sư, người ê cũng rất được bay ngoài những nàn ấy.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như sở hữu thiện phái mạnh tín phái đẹp nào là kể từ khi trừng trị tâm thụ giới cho tới ngày bị tiêu diệt, ko thờ những vị Trời nào là, duy nhất lòng nương theo dõi Phật, Pháp, Tăng, lưu giữ gìn tử vi ngũ hành, mươi giới, Bồ Tát mươi giới trọng, tứ mươi tám giới khinh thường, Tỳ Kheo Tăng nhì trăm năm mươi giới, Tỳ Kheo Ni phụ thân trăm tứ mươi tám giới, nếu như sở hữu diệt phạm những giới pháp đang được lâu, hoảng đọa vô mãnh thú, nếu như thường xuyên niệm và kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người ê ra quyết định ko lâu sinh vô phụ thân đàng ác.

Lại nếu như sở hữu người phái đẹp nào là đương khi sinh đẻ cần chịu khố đau đớn đau nhức, xưng thương hiệu, lễ bái và nhiệt tình kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người này sẽ ngoài những sự khổ cực ấy, khi sinh con cái rời khỏi được vuông tròn trĩnh, tướng tá mạo đoan nghiêm trang, lợi căn mưu trí, an ổn định không nhiều bịnh thiến, ai thấy cũng mừng rỡ mừng và không trở nên quỷ cướp đoạt tinh anh khí.”  (1 giờ đồng hồ chuông)

Lúc ấy, Đức Thích Ca bảo A Nan: “Như tớ đang được biểu dương ngợi công hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, này đó là công hạnh sâu sắc xa vời của chư Phật, khó khăn hiểu thấu được, vậy ngươi sở hữu tin tưởng chăng?” A Nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, so với Khế Kinh của Như Lai thưa, ko khi nào tôi sinh tâm nghi vấn. Tại sao? Vì những nghiệp thân mật, khẩu, ý của Như Lai đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt mũi trời, mặt mũi trăng rất có thể rơi xuống, núi Diệu Cao rất có thể lắc động, tuy nhiên những câu nói. của chư Phật tâm sự ko khi nào sai được. Bạch Đức Thế Tôn nếu như sở hữu bọn chúng sinh nào là tín căn ko không hề thiếu, nghe nói đến việc những công hạnh sâu sắc xa vời của chư Phật, thì suy nghĩ rằng: Làm sao chỉ niệm thương hiệu của một đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhưng mà được không ít công đức thắng lợi ngần ấy? Vì sự ko tin tưởng ê, trở sinh lòng diệt báng, nên chúng ta cần mất không ít điều quyền lợi, mãi ở vô cảnh tối nhiều năm tăm tối, lại còn bị đọa lạc trong những đàng mãnh thú, lưu gửi ko nằm trong.”

Phật lại bảo A Nan: “Những bọn chúng thơ mộng ấy nếu như nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm lâu trì, ko sinh lòng nghi vấn, nhưng mà đọa vô mãnh thú, thì thiệt vô lý vậy”

Này A Nan, này đó là công hạnh rất rất nhiệm mầu của chư Phật, khó khăn tin tưởng, khó khăn hiểu, ni ngươi lãnh lâu được, này đó là nhờ oách lực của Như Lai vậy. (1 giờ đồng hồ chuông)

Này A Nan, toàn bộ những mặt hàng Thinh Văn, Độc Giác và những Bồ Tát ko lên bậc Sơ Địa đều ko thể tin tưởng quả thật Phật, chỉ trừ những bậc Nhất Sanh Sở Hệ Bồ Tát mới mẻ tin tưởng nắm được nhưng mà thôi.

Này A Nan, thân mật người khó khăn đặng, tuy nhiên không còn tín nhiệm kính tôn trọng ngôi Tam Báo còn khó khăn rộng lớn, huống chi nghe được thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó khăn hơn thế nữa.

Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu ko biết từng nào hạnh Bồ Tát, người sử dụng ko biết từng nào phương tiện đi lại khôn khéo, trừng trị ko biết từng nào nguyện to lớn, nếu như tớ tâm sự vô một kiếp hoặc là hơn một kiếp, thì kiếp số ê rất có thể mau không còn, chớ những hạnh nguyện và những và những phương tiện đi lại khôn khéo của Đức Dược Sư, ko lúc nào thưa cho tới không còn được.”  (1 giờ đồng hồ chuông)

Lúc giờ đây vô bọn chúng hội sở hữu một vị Đại Bồ Tát thương hiệu là Cứu Thoát Bồ Tát ngay tắp lự kể từ ghế ngồi vực dậy, trịch vai áo mặt mũi hữu, gối mặt mũi mặt quì sát khu đất, cúi đầu lẹo tay bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, cho tới thời kỳ tượng pháp sở hữu những bọn chúng sinh bị nhiều thiến nàn, khốn đau đớn, tật dịch luôn luôn luôn luôn, toàn thân gầy nhom buốt, ăn uống hàng ngày ko được, môi cổ thô ran, đôi mắt thấy đen thui tối, tướng tá bị tiêu diệt sinh ra, thân phụ u, bà con cái, đồng chí thân quen biết, vây xung quanh than khóc. Thân bịnh ở ê, đang được thấy quỉ sứ cho tới dẫn thần thức, đem đến trước vua Diêm Ma. Liền lúc ấy thần Cu Sanh ghi tội phước của những người ê, nhấc lên vua Diêm yêu tinh. Lúc bấy giờ, vua phán căn vặn và kê tính những tội phước của những người ê đã từng nhưng mà xử đoán. Nếu trong những lúc ê, bà con cái thân quen biết, vì như thế người bịnh ấy, quy nó với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh bọn chúng Tăng hiểu tụng kinh này, thắp đèn bảy tầng, treo thần phan tục mạng năm sắc, hoặc ngay tắp lự trong những lúc ấy, hoặc trải qua loa bảy ngày, nhì mươi kiểu mốt ngày, phụ thân mươi lăm ngày, tứ mươi chín ngày, thần thức người ê được quay về như một vừa hai phải tỉnh giấc nằm mộng, tự động bản thân ghi nhớ biết những nghiệp lành lặn, nghiệp dữ và ngược báo đang được lâu. Chính đang được thấy rõ rệt những quả báo vì vậy, dầu sở hữu bắt gặp cần những tai nạn đáng tiếc gian nguy cho tới tánh mạng, người này cũng không đủ can đảm tạo nên những nghiệp ác nữa. Vậy nên, những thiện phái mạnh tín phái đẹp cần một lòng trì niệm thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.”

Lúc bấy giờ, A Nan căn vặn Cứu Thoát Bồ Tát rằng: “Nên kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly thế nào, còn đèn và phan tục mạng cần thực hiện sao?”(1 giờ đồng hồ chuông)

Cứu Thoát Bồ Tát nói: “Nếu sở hữu người bịnh nào là, mong muốn ngoài bịnh đau đớn, bà con cái của mình cần lâu trì tám phần trai giới vô bảy ngày, bảy tối, tùy từng mức độ bản thân tậu sửa thức ăn uống hàng ngày và những loại cần thiết dùng để làm cúng nhường nhịn chư Tăng, ngày tối sáu thời, kính lễ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hiểu tụng kinh này tứ mươi chín biến đổi và thắp tứ mươi chín ngọn đèn, lại tạo nên bảy hình tượng Đức Dược Sư, trước từng hình tượng nhằm bảy ngọn đèn, từng ngọn rộng lớn như bánh xe cộ, thắp luôn luôn vô tứ mươi chín ngày tối chớ cho tới tắt, thần phan được tạo bởi vì mặt hàng ngũ sắc, chiều dài tứ mươi chín gang tay, cần phóng sinh tứ mươi chín loại vật không giống nhau, người bịnh ấy tiếp tục qua loa ngoài ách nàn, không thể bị hoạnh tử và những loại quỷ nhiễu sợ hãi.

Lại nữa A Nan, nếu như vô dòng sản phẩm Sát Đế Lỵ sở hữu những vị quốc vương vãi đã từng lễ quán đảnh nhưng mà bắt gặp khi sở hữu nàn, dân chúng bị bịnh dịch, bị nước không giống lấn chiếm, bị nội loàn, thường bị nàn tinh anh tú biến đổi rời khỏi nhiều điềm quái ác dị: như nhựt thực, nguyệt thực, mưa bão táp ngược mùa, hạn hán, động khu đất v.v..., khi ê những vị quốc vương vãi cần đem lòng kể từ bi, thương xót toàn bộ dân chúng, đặc xá cho tới tội nhơn bị nhốt, cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ căn lành lặn này và nhờ thần lực của Ngài, khiến cho nội địa được an ổn định, mưa hòa bão táp thuận, lúa thóc được mùa, toàn bộ dân chúng đều sung sướng, ko bịnh thiến, không tồn tại thần Dược Xoa bạo ác, óc sợ hãi lê dân. Tất cả ác tướng tá ấy đều ẩn tổn thất và những vị quốc vương vãi được sinh sống lâu mạnh mẽ.

Này A Nan, nếu như những nương nương, hoàng phi, công chúa, hoàng thái tử, vương vãi tử, đại thần phụ tướng tá, thể phái đẹp vô cung, bá quan liêu và loại dân bị bịnh đau đớn với mọi tai nạn đáng tiếc, nên tạo nên lập thần phan năm sắc, đèn Dược Sư nên thắp sáng sủa luôn luôn, phóng sinh những loại vật, rải hoa đầy đủ sắc, thắp những loại danh mùi hương nhằm cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, những người dân ê sẽ tiến hành lành lặn bịnh và bay ngoài những tai nạn đáng tiếc.”

Ngài A Nan lại căn vặn Cứu Thoát Bồ Tát rằng: “Tại sao loại mạng đã mất mà còn phải sinh sống thêm thắt được?” Cứu Thoát Bồ Tát nói: “Như Lai thưa sở hữu chín loại hoạnh tử, Đại Đức ko nghe hoặc sao? Vậy nên, Cứu Thoát khuyên răn người thực hiện phan và đèn tục mạng, tu những phước đức và nhờ ê nên xuyên suốt đời không trở nên đau đớn sở thiến nàn.”

Ngài A Nan lại hỏi:”Chín loại hoạnh tử là gì?”. Cứu Thoát Bồ Tát trả lời: “Một là sở hữu người nào là bị dịch tuy rằng nhẹ nhàng, tuy nhiên ko thầy ko dung dịch, ko người săn bắn sóc, hoặc sở hữu bắt gặp thầy lại cho tới tợp lầm dung dịch, bịnh ko xứng đáng bị tiêu diệt nhưng mà bị bị tiêu diệt oan. Trong khi đang được bịnh nhưng mà tin tưởng theo dõi những thuyết họa phước vu vơ của ma quỷ nước ngoài đạo, yêu thương nghiệt vô đời, sinh lòng sợ hãi, không thể tự động ngôi nhà, phân biệt chánh lặn, bói khoa chú thuật, thực hiện thêm thắt tội lỗi, làm thịt sợ hãi bào thai, tấu với thần minh, vái cầu xin vọng tưởng, nhằm nài ban phước, hy vọng được sinh sống lâu, tuy nhiên ko thể được. Bởi si mải miết lầm lỡ, tin tưởng theo dõi lặn loài kiến, điên hòn đảo quỷ mị, nên bị hoạnh tử, đọa vô địa ngục, đời đời kiếp kiếp ko thoát khỏi. Hai là bị luật lệ vua tru lục. Ba là đùa bời trụy lạc, săn bắn phun, mê say tửu sắc, buông lung vô đối, bị loại quỷ đoạt tổn thất tinh anh khí. Bốn là bị bị tiêu diệt thiêu. Năm là bị bị tiêu diệt đắm. Sáu là bị những thú dữ ăn thịt. Bảy là bị tụt xuống kể từ bên trên cao xuống. Tám là bị bị tiêu diệt vì như thế dung dịch độc, ếm đối, nguyền rủa, trù ẻo và bị quỷ Tử Thi thực hiện sợ hãi. Chín là bị bị tiêu diệt vì như thế đói khát khốn đau đớn. Đó là chín hoạnh tử, Như Lai tâm sự. Còn những hoạnh tử không giống, nhiều vô lượng, ko thể thưa không còn được.  (1 giờ đồng hồ chuông)

Lại nữa A Nan, vua Diêm Ma ê là thủ lãnh biên chép bong cỗ, thương hiệu tuổi tác, tội phước bên trên trần gian. Nếu sở hữu người nào là ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch ngợm, diệt nhục ngôi Tam Báo, hủy hoại luật lệ vua tôi, diệt phạm giới cấm, vua Diêm Ma theo dõi tội nặng nề nhẹ nhàng nhưng mà hành trừng trị. Vì thế tớ khuyên răn người xem nên thắp đèn thực hiện phan, phóng sinh, tu phước nhằm ngoài những đau đớn ách, chỉ bắt gặp những điều mừng rỡ.”

Lúc bấy giờ, vô bọn chúng hội sở hữu mươi nhì vị Dược Xoa Đại Tướng: Cung Tì La đại tướng tá, Phạt Chiếc La đại tướng tá, Mê Súy La đại tướng tá, An Để La đại tướng tá, lấn Nể La đại tướng tá, San Để La đại tướng tá, Nhơn Đạt La đại tướng tá, Ba Di La đại tướng tá, Ma Hổ La đại tướng tá, Chơn Đạt La đại tướng tá, Chiêu Đổ La đại tướng tá, Tỳ Yết La đại tướng tá. (1 giờ đồng hồ chuông)

Mười nhì vị đại tướng tá này, từng vị đều phải sở hữu bảy ngàn quyến nằm trong Dược Xoa đồng đựng giờ đồng hồ bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, thời điểm ngày hôm nay, công ty chúng tôi nhờ oách lực của Phật, được nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không thể hoảng đặc những đàng mãnh thú nữa. Chúng tôi đồng một lòng quy nó Phật, Pháp, Tăng, thề thốt tiếp tục gánh vác cho tới bọn chúng thơ mộng, thao tác làm việc nghĩa lợi mang đến sự nhiêu ích an mừng rỡ. Trong sóc, sóc, trở thành, nước, hoặc vô rừng cây vắng ngắt, nếu như sở hữu kinh này lưu tía cho tới, hoặc sở hữu người lâu trì thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và kính cẩn cúng nhường nhịn Ngài, công ty chúng tôi nằm trong quyến nằm trong đồng hộ vệ người ấy bay ngoài toàn bộ ách nàn và khiến cho chúng ta cần thiết việc chi cũng rất được thỏa mãn nhu cầu. Nếu sở hữu ai bị bịnh thiến đau đớn ách, mong muốn cầu cho tới ngoài, nên hiểu tụng kinh này và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự động công ty chúng tôi, khi đang được như lòng hy vọng cầu thì mới có thể ngỏ nó rời khỏi.”

Lúc ấy, Đức Thích Ca biểu dương những vị Dược Xoa đại tướng tá rằng: “Hay thay! Hay thay! Đại tướng tá Dược Xoa, những ngươi mong muốn báo đáp công hạnh của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nên trừng trị nguyện thực hiện những việc quyền lợi an mừng rỡ cho tới toàn bộ bọn chúng thơ mộng vì vậy.”

Xem thêm: Mỹ nhân Kpop từng gây bão với tóc thẳng, Rosé BLACKPINK "đỉnh của chóp"

Đồng thời, A Nan bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này gọi thương hiệu là gì? Và bọn chúng thôi cần phụng trì như vậy nào?”  (1 giờ đồng hồ chuông)

Phật bảo A Nan: “Pháp môn này gọi là Bổn Nguyện và Công Hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng gọi là Kiết Nguyện Thần Chú của mươi nhì Thần Tướng, và cũng gọi là Con Đường Dứt Trừ Tất Cả Nghiệp Chướng. Nên quả thật vậy nhưng mà lâu trì.”

Khi Phật thưa câu nói. ấy rồi, những mặt hàng Đại Bồ Tát, Thinh Văn, Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, Thiên, Long, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẫn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc Dà, Người với mọi loại quỷ thần, toàn bộ đại bọn chúng đều rất là mừng rỡ mừng và đồng tin tưởng lưu giữ vâng thực hiện.  (1 giờ đồng hồ chuông). 

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH

CHƠN NGÔN

Nam tế bào bạt già nua trừng trị đế bệ sát xả, lủ rô quí lưu ly chưng lặt bà hắc rời khỏi xà fake. Đát thả yết nhiều gia a rời khỏi ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt thả. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa sạch sẽ lòng trần trừng trị tâm trở thành kính

Đối trước Phật đài, cầu nài giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy tâm thoả nguyện Dược Sư Phật.

DƯỢC SƯ TÁN

Hải hội Dược Sư, sáng sủa rực thần quang đãng, tám vị Bồ-tát giáng cát tường như ý, bảy vị Phật tuyên dương, nhật nguyệt hồi quang đãng, ban phúc lâu thịnh vượng.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật.

Mười Hai Đại Tướng Dược Xoa

Giúp Phật tuyên dương

Chỉ ngũ sắc kết trở thành tên

Cầu nguyện được chu viên

Rửa sạch sẽ oan khiên

Phúc lâu khang vẹn tuyền:

Mười nhì nguyện lớn

Giáo ngôi nhà Đông Phương

Bốn chín đèn soi sáng sủa đàn tràng

Bảy bảy đức chơn thường

Lễ bái giã dương

Hết tai nạn đáng tiếc được lâu ngôi trường.

Nam tế bào Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Quán Tự Tại Bồ Tát hành rạm Bát nhã Ba la mật nhiều thời, chiếu loài kiến ngũ uẩn giai ko, phỏng nhứt thiết đau đớn ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị ko, ko bất dị sắc, sắc tức thị ko, ko tức thị sắc, lâu tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp ko tướng tá, bất sinh văng mạng, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất hạn chế.

Thị cố ko trung vô sắc, vô lâu tưởng hành thức.

Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mật ý, vô sắc thanh mùi vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.

Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.

Vô đau đớn, luyện, khử, đạo.

Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ đề tát đỏa nó Bát nhã Ba la mật nhiều cố, tâm vô quái ác quan ngại, vô quái ác quan ngại cố, vô hữu xịn tía, viễn ly điên hòn đảo chiêm bao tưởng, cứu giúp cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, nó Bát nhã Ba la mật nhiều cố, đắc A nậu nhiều la Tam miệu Tam nhân tình đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật nhiều, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết đau đớn, sống động bất hư đốn.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật nhiều chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, phụ thân la yết đế, phụ thân la tăng yết đế, nhân tình đề tát bà ha.

Thần Chú Vãng Sanh:

Nam-mô a di nhiều bà dạ

Đa thả dà nhiều dạ

Đa địa dạ thả.

A di rị đô bà tỳ

A di rị nhiều vớ đam bà tỳ

A di rị nhiều tì ca lan đế

A di rị nhiều, tì ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ nhiều ca lệ tớ bà ha.

A-Di-Đà Phật thân mật kim sắc

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di

Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biên

Tứ thập chén nguyện phỏng chúng-sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (Niệm nhiều không nhiều tùy ý)

Nam-mô Đại-bi Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Thanh-tịnh Đại-Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

NIỆM PHẬT

A Di Đà Phật thân mật sắc vàng,

Tướng chất lượng tỏa nắng hào quang đãng sáng sủa ngời,

Mày Trắng lan, Tu Di uyển gửi,

Mắt vô ngần, tứ đại dương lộng lẫy,

Ánh hào quang đãng hóa vô số Phật,

Vô số Bồ Tát hiện nay ở vô,

Bốn mươi tám phỏng nguyện bọn chúng sinh,

Chín phẩm sen vàng lên giải bay,

Qui mạng lễ A Di Đà Phật,

Ở Phương Tây toàn cầu lành mạnh.

Con ni nài trừng trị nguyện vãng sinh,

Cúi nài Đức Từ Bi nhiếp lâu.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

(Niệm từng câu tiếp sau đây 3 lượt, 1 giờ đồng hồ chuông)

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam Mô Địa Tạng Vương Vồ tát.

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

SÁM DƯỢC SƯ

Cúi đầu sám lễ Dược Sư,

Nguyện cho tới bách tính chi phí trừ nàn tai.

Lại cầu Quan Âm Như Lai,

Tầm thinh cứu giúp đau đớn hằng ngày bọn chúng sinh.

Cõi đời tật bịnh tử sinh,

Mỗi ngày gian nguy đấu giành đầy đủ điều.

Sáng rời khỏi kể từ sớm cho tới chiều,

Biết bao tai nạn đáng tiếc thật nhiều tử sinh.

Thấy đời liệt liệt oanh oanh,

Miếng bùi nhùi phú quí công danh sự nghiệp tạo nên trở thành.

Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,

Cầu nài cứu giúp đau đớn ban lành lặn dân chúng.

Chúng con cái lễ bái Quan Âm,

Xót thương cứu giúp phỏng kể từ tâm đại dương trần.

Tay cố dương liễu thân thương,

Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ.

Cúi đầu sống chết mơ hồ nước,

Phù du cõi tạm thời cơ trang bị lửa thiêu.

Hằng ngày tai nạn đáng tiếc thật nhiều,

Cầu Ngài cứu giúp đau đớn mơi chiều hóa thân mật.

Độ đời bách tính vạn dân,

Khắp nằm trong pháp giới trọn vẹn phần an mừng rỡ.

Cha sinh con cái thảo chăm sóc nuôi,

Mẹ nhân hậu phỏng khiến cho xui trị khỏi.

Nhà ngôi nhà an nhàn tịnh thanh,

Bốn mùa tám huyết hóa sinh thuận hòa.

Nhân dân lạc nghiệp âu ca,

Hòa bình toàn cầu vương quốc lành mạnh.

Tránh điều ngược báo sát sinh,

Tìm đàng Đạo đức thân phụ lành lặn Thích Ca.

Tụng kinh niệm Phật Di Đà,

Cầu cho tới bách tính toàn gia lành mạnh.

Hiện chi phí phước ngược viên trở thành,

Khắp cả phái mạnh phái đẹp tâm sinh hiền hậu.

Mỗi người tật bịnh chi phí trừ,

Noi theo dõi chánh pháp Bổn sư tu hành.

Chúng con cái lễ bái chí trở thành,

Nguyện mau thoát khỏi tử sinh luân hồi.

Cõi đời đau đớn óc lắm thôi,

Quyết lòng theo dõi Phật về ngôi sen vàng...!

Nam Mô Tịnh Độ Lạc Bang

Dắt dìu môn đệ Tây Phang mau về.

HỒI HƯỚNG

Phúng Kinh công đức thù oán thắng hạnh.

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh.

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát

Nguyện chi phí tam chướng trừ phiền óc.

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng vớ chi phí trừ.

Thế thế thông thường hành Bồ-tát đạo

Nguyện sinh Tây-phương Tịnh phỏng trung.

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai loài kiến Phật ngộ Vô sinh.

Bất thối Bồ-tát vi các bạn lữ

Nguyện dĩ test công đức.

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng-sanh.

Giai nằm trong trở thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại minh chứng.  (1 giờ đồng hồ chuông)

Hôm ni, bọn chúng con cái một dạ chí trở thành,trì tụng Dược Sư Kinh, Chú, niệm Phật công đức,nguyện cầu cho tới Phật tửTên:………………………Pháp danh:…………………..đương đời phiền óc dứt sạch sẽ, nghiệp chướng tan biến,tật bịnh bình an, thân mật tâm thông thường lạc,mái ấm gia đình thịnh đạt, tận hưởng cảnh nhàn nhã,thiên thượng nhân lừa lọc, đều trọn vẹn trở thành Phật ngược.  (1 giờ đồng hồ chuông)

(Đồng niệm)Nam Mô A Di Đà Phật.

TAM QUY

Con nương theo dõi Phật, cầu cho tới bọn chúng sanhTin vững chắc Đạo cả, trừng trị lòng vô thượng.  (1 giờ đồng hồ chuông, lễ bái 1 lạy)

Con nương theo dõi Pháp, cầu cho tới bọn chúng sanhThấu rõ rệt kinh tạng, trí huệ như đại dương.  (1 giờ đồng hồ chuông, lễ bái 1 lạy)

Con nương theo dõi Tăng, cầu cho tới bọn chúng sanhKính tín hòa thích hợp, toàn bộ ko quan ngại.  (1 giờ đồng hồ chuông, lễ bái 1 lạy). 

Kinh Dược Sư: Ý nghĩa, quyền lợi và cơ hội tụng bên trên nhà 

Xem thêm: 15 ngày đầu tháng 9 Âm: 3 con giáp số bị tiền đè, ngồi không cũng có lộc, đỏ cả Tình lẫn Danh