maâng

Page 43 - LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BÌNH LONG (1931 - 2021)

Bạn đang xem: maâng

P. 43

Xem thêm: chuyển nhạc từ youtube qua zing mp3

Xem thêm: Sáng ngủ dậy đừng uống cà phê hay nước lọc: Đây mới là 5 loại nước thực sự tốt cho sức khỏe

naån muâ chûä vaâ nêng cao trònh àöå dên trñ mang lại nhên dên. Cuöëi nùm 1947, Àaåi höåi Àoaân Thanh niïn Cûáu quöëc Húán Quaãn phaát àöång phong traâo thanh niïn ài àêìu “diïåt giùåc àoái, diïåt giùåc döët, diïåt giùåc ngoaåi xêm” vúái khêíu hiïåu “Thanh niïn sướng - treã - khoãe - huâng”. Tuy nhiïn, cöng taác xoáa naån muâ chûä bõ giaán àoaån tûâ Lúc thûåc dên Phaáp taái chiïëm tónh Thuã Dêìu Möåt, nhêët laâ vuâng àõch kiïím soaát, mang lại àïën giûäa nùm 1947 trúã ài, phong traâo àûúåc khöi phuåc vaâ phaát triïín maånh meä nhûng cuäng chó úã vuâng cùn cûá khaáng chiïën vaâ vuâng du kñch. Trong phong traâo bònh dên hoåc vuå, thanh niïn laâ lûåc lûúång chuã yïëu laâm nhiïåm vuå daåy hoåc vaâ tuyïn truyïìn, cöí àöång toaân dên nhập cuộc. Àöëi vúái phong traâo Thanh niïn nhập cuộc vaâo Vïå quöëc Àoaân, Tónh Àoaân Thanh niïn Cûáu quöëc Thuã Dêìu Möåt töí chûác phaát àöång rêët töët, sau khoản thời gian coi xeát kïët quaã, Xûá àoaân Nam böå đi ra Quyïët àõnh söë 33/QÀ-TV ngaây 08-12-1948 tuyïn dûúng Tónh àoaân Thuã Dêìu Möåt àaä coá nhiïìu cöë gùæng àùåc biïåt mùåc duâ úã vô hoaân caãnh khoá khùn, àaä tuyïín àûúåc 433 thanh niïn vaâo Vïå quöëc Àoaân vô ngaây “Thanh niïn vaâ Vïå quöëc àoaân”, vô àoá coá Huyïån àoaân Húán Quaãn – Bònh Long vaâ tùång thûúãng mang lại Tónh àoaân Thuã Dêìu Möåt laá cúâ cuãa Àoaân vúái haâng chûä “ÀAÅT GIAÃI NÙM TRONG NGAÂY THANH NIÏN VAÂ VÏå QUÖËC ÀOAÂN”. Trong phong traâo ganh đua àua saãn xuêët tûå tuác lûúng thûåc, ngoaâi viïåc àöång viïn thanh thiïëu niïn tùng gia saãn xuêët, Huyïån àoaân Húán Quaãn - Bònh Long coân vêån àöång thanh niïn giuáp àúä baâ con cái nöng dên thu hoaåch muâa maâng vô nhûäng ngaây bom phaáo aác liïåt. Nùm 1949, thúâi tiïët haån haán úã möåt söë núi úã àõa baân quêån Húán Quaãn, àöìng baâo dên töåc thiïíu söë thûúâng bõ thiïëu àoái, kïí caã àúâi söëng cuãa àöìng baâo ngûúâi Kinh vaâ chiïën sô cuäng gùåp nhiïìu khoá khùn. Trûúác tònh hònh àoá, Àoaân Thanh niïn Cûáu quöëc vaâ Höåi Phuå nûä àaä nhêån möåt söë treã möì cöi laâ ngûúâi dên töåc thiïíu söë vïì nuöi vaâ daåy vùn hoáa, àïën nùm 1954 caác em àûúåc àûa đi ra miïìn Bùæc hoåc têåp, laâm viïåc. Ngoaâi đi ra, Àoaân coân cûã möåt àaåi àöåi Thanh niïn xung phong mang LÕCH SÛÃ ÀOAÂN THANH NIÏN CÖÅNG SAÃN HÖÌ CHÑ MINH THÕ XAÄ BÒNH LONG♦39