MID-AUTUMN FESTIVAL

Mid-autumn festival /mɪdɔːtəm/: Tết Trung thu

Moon cake /ˈmuːn keɪk/ : bánh Trung thu

Lantern /ˈlæn.tən/: đèn lồng

Lion dance /ˈlaɪ.ən dɑːns/: múa lân

The Moon Man: chú cuội

Mask /mɑːsk/: mặt nạ

Moon /ˈmuːn/: mặt trăng

Banyan Tree /ˈbænjæn/: cây đa

Jade Rabbit: Thỏ ngọc

Moon goddess (fairy) /ˈmuːn/ /ɡɒd.es/: chị Hằng

Star-shaped lantern /stɑːr ʃeɪpt/ /ˈlæn.tən/ : đèn ông sao