PHRASAL VERBS

Separable Transitive Phrasal Verbs

GIỚI THIỆU:

Phrasal verbs: là sự kết hợp giữa động từ và giới từ sẽ tạo ra một ngữ nghĩa khác hoàn toàn mà người học Anh ngữ cần phải nhớ, trao dồi, vận dụng mỗi ngày. Phrasal verbs rất thông dụng trong các cuộc đàm thoại hàng ngày của người bản xứ. Do đó, muốn giỏi tiếng Anh, bên cạnh viết học cách nhấn câu, phát âm cuối của từ, .. bạn cần xây dựng vốn từ vựng về phrasal verbs  vững chắc để có thể hiểu chính xác các cuộc hội thoai, cũng như phát triển kĩ năng viết email.

Ví dụ: 

The teacher called on Sally : giáo viên yêu cầu Sally phát biểu.
Many two – word transitive phrasal verbs are separable. This means that a noun object can separate the two words of the phrasal verb or follow the phrasal verb. If the object is a pronoun (me, you, him, her, us, it or them), the pronoun must separate the two words of the phrasal verb. Pronoun objects cannot follow the phrasal verb.

 

Noun Object                                       Pronoun Object

She turned the offer down.(v)            She turned it down.(v)

She turned down the offer.(x)             She turned down it. (x)

These are some common separable transitive phrasal verbs and their meanings: