soạn anh 8

Với biên soạn, giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 hoặc nhất, cụ thể bám sát sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Tập 1 & Tập 2 sách mới nhất canh ty học viên dễ dàng và đơn giản coi và đối chiếu câu nói. giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8. Tài liệu Tiếng Anh 8 còn tồn tại kể từ vựng, ngữ pháp và khối hệ thống bài bác tập luyện tự động luyện, bài bác tập luyện ôn luyện theo đuổi từng unit canh ty những em ôn tập luyện nhằm học tập chất lượng môn Tiếng Anh 8.

Giải SGK Tiếng Anh 8 (Sách mới)

Bạn đang xem: soạn anh 8

Giải Tiếng Anh 8 Global success

Unit 1: Leisure Time

Getting Started (trang 8, 9)

A Closer Look 1 (trang 10)

A Closer Look 2 (trang 11, 12)

Communication (trang 12, 13)

Skills 1 (trang 14)

Skills 2 (trang 15)

Looking back (trang 16)

Project (trang 17)

Unit 2: Life in the countryside

Getting Started (trang 18, 19)

A Closer Look 1 (trang 20)

A Closer Look 2 (trang 21, 22)

Communication (trang 22, 23)

Skills 1 (trang 24)

Skills 2 (trang 25)

Looking back (trang 26)

Project (trang 27)

Unit 3: Teenagers

Getting Started (trang 28, 29)

A Closer Look 1 (trang 30)

A Closer Look 2 (trang 31, 32)

Communication (trang 32, 33)

Skills 1 (trang 33, 34)

Skills 2 (trang 35)

Looking back (trang 36)

Project (trang 37)

Review 1

Language (trang 38)

Skills (trang 39)

Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam

Getting started (trang 40, 41)

A Closer Look 1 (trang 42)

A Closer Look 2 (trang 43)

Communication (trang 44)

Skills 1 (trang 45, 46)

Skills 2 (trang 47)

Looking back (trang 48)

Project (trang 49)

Unit 5: Our Customs and Traditions

Getting Started (trang 50)

A Closer look 1 (trang 52)

A Closer look 2 (trang 53)

Communication (trang 54)

Skills 1 (trang 55)

Skills 2 (trang 57)

Looking back (trang 58)

Project (trang 59)

Unit 6: Life Styles

Getting started (trang 60)

A Closer Look 1 (trang 62)

A Closer Look 2 (trang 63)

Communication (trang 64)

Skills 1 (trang 65, 66)

Skills 2 (trang 67)

Looking back (trang 68)

Project (trang 69)

Review 2

Language (trang 70)

Skills (trang 71)

Unit 7: Environmental protection

Getting Started (trang 72, 73)

A Closer Look 1 (trang 74)

A Closer Look 2 (trang 75, 76)

Communication (trang 76, 77)

Skills 1 (trang 77, 78)

Skills 2 (trang 79, 80)

Looking Back (trang 80, 81)

Project (trang 81)

Unit 8: Shopping

Getting Started (trang 82,83)

A Closer Look 1 (trang 84)

A Closer Look 2 (trang 85, 86)

Skills 1 (trang 87, 88)

Skills 2 (trang 89)

Looking Back (trang 90)

Project (trang 91)

Unit 9: Natural disasters

Getting Started (trang 92, 93)

A Closer Look 1 (trang 94)

A Closer Look 2 (trang 95, 96)

Communication (trang 96, 97)

Skills 1 (trang 97, 98)

Skills 2 (trang 99)

Looking Back (trang 100)

Project (trang 101)

Review 3

Language (trang 102)

Xem thêm: toán tử nào dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong danh sách không

Skills (trang 103)

Unit 10: Communication in the future

Getting Started (trang 104, 105)

A Closer Look 1 (trang 106, 107)

A Closer Look 2 (trang 107, 108)

Communication (trang 108, 109)

Skills 1 (trang 109, 110)

Skills 2 (trang 110, 111)

Looking Back (trang 112)

Project (trang 113)

Unit 11: Science and technology

Getting Started (trang 114, 115)

A Closer Look 1 (trang 116, 117)

A Closer Look 2 (trang 117, 118)

Communication (trang 119)

Skills 1 (trang 120, 121)

Skills 2 (trang 121, 122)

Looking Back (trang 122, 123)

Project (trang 123)

Unit 12: Life on other planets

Getting Started (trang 124, 125)

A Closer Look 1 (trang 126, 127)

A Closer Look 2 (trang 127, 128)

Communication (trang 129)

Skills 1 (trang 130)

Skills 2 (trang 131)

Looking Back (trang 132)

Project (trang 133)

Review 4

Language (trang 134)

Skills (trang 135)

Giải Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Unit 1: Free Time

Lesson 1 (trang 4, 5, 6, 7)

Lesson 2 (trang 8, 9, 10, 11)

Lesson 3 (trang 12, 13)

Unit 2: Life in the Country

Lesson 1 (trang 14, 15, 16, 17 )

Lesson 2 (trang 18, 19, trăng tròn, 21)

Lesson 3 (trang 22, 23)

Unit 3: Protecting the Enviroment

Lesson 1 (trang 24)

Lesson 2 (trang 28)

Lesson 3 (trang 32)

Unit 4: Disasters

Lesson 1 (trang 34)

Lesson 2 (trang 38)

Lesson 3 (trang 42)

...Đang update...

Giải Tiếng Anh 8 Friends Plus

Starter Unit

Vocabulary: Routines (trang 6)

Language focus: Present simple and present continous (trang 7)

Vocabulary and listening (trang 8)

Language focus: Past simpe, subject and object questions (trang 9)

Unit 1: Fads and fashions

Vocabulary: Popular interests (trang 10, 11)

Reading: Crazes (trang 12)

Language focus: used vĩ đại (trang 13)

Vocabulary and listening: Fashion (trang 14)

Language focus: Past continuous - Past simple and past continuous (trang 15)

Speaking: Expressing preferences (trang 16)

Writing: A fact life (trang 17)

Unit 2: Sensations

Vocabulary: Senses (trang 18, 19)

Reading: The importance of smell (trang 20)

Language focus: Present perfect (affirmative and negative) - for and since (trang 21)

Vocabulary and listening: Sensations and experiences (trang 22)

Language focus: Present perfect (questions) - Present perfect and past simple (trang 23)

Speaking: Planning không lấy phí time (trang 24)

Writing: A competition entry (trang 25)

Progress review 1

Unit 3: Adventure

Vocabulary: Natural features (trang 30, 31)

Reading: An epic adventure (trang 32)

Language focus: Present perfect simple and present perfect continuous (trang 33)

Vocabulary and listening: Extreme adventures (trang 34)

Language focus: Present perfect simple + just, still, yet and already (trang 35)

Speaking: Exchanging news (trang 36)

Writing: An FAQ page (trang 37)

Unit 4: Material world

Vocabulary: The environment and consumerism (trang 38, 39)

Reading: The future of food (trang 40)

Language focus: Quantifiers (trang 41)

Vocabulary and listening: Adjectives (describing objects) (trang 42)

Language focus: Question tags (trang 43)

Speaking: Comparing products (trang 44)

Xem thêm: vẽ biểu đồ tròn

Writing: A product review (trang 45)

Progress review 2 (trang 46)

...Đang update...

 • Unit 1: Leisure activity
 • Ngữ pháp Unit 1
 • Unit 1: Getting started (trang 6, 7)
 • Unit 1: A closer look 1 (trang 8)
 • Unit 1: A closer look 2 (trang 9)
 • Unit 1: Communication (trang 11)
 • Unit 1: Skiil 1 (trang 12)
 • Unit 1: Skill 2 (trang 13)
 • Unit 1: Looking back (trang 14)
 • Unit 1: Project (trang 15)
 • Unit 2: Life in the countryside
 • Ngữ pháp Unit 2
 • Unit 2: Getting started (trang 16, 17)
 • Unit 2: A closer look 1 (trang 18, 19)
 • Unit 2: A closer look 2 (trang 19, 20)
 • Unit 2: Communication (trang 21)
 • Unit 2: Skill 1 (trang 22)
 • Unit 2: Skill 2 (trang 23)
 • Unit 2: Looking back (trang 24, 25)
 • Unit 2: Project (trang 25)
 • Unit 3: Peoples of Vietnam
 • Ngữ pháp Unit 3
 • Unit 3: Getting started (trang 26, 27)
 • Unit 3: A closer look 1 (trang 28)
 • Unit 3: A closer look 2 (trang 29, 30)
 • Unit 3: Communication (trang 31)
 • Unit 3: Skill 1 (trang 32)
 • Unit 3: Skill 2 (trang 33)
 • Unit 3: Looking back (trang 34)
 • Unit 3: Project (trang 35)
 • Review 1: Unit 1, 2, 3
 • Review 1 (Unit 1, 2, 3): Language (trang 36, 37)
 • Review 1 (Unit 1, 2, 3): Skills (trang 37)
 • Unit 4: Our customs and traditions
 • Ngữ pháp Unit 4
 • Unit 4: Getting started (trang 38)
 • Unit 4: A closer look 1 (trang 40)
 • Unit 4: A closer look 2 (trang 41, 42)
 • Unit 4: Communication (trang 43)
 • Unit 4: Skills 1 (trang 44)
 • Unit 4: Skills 2 (trang 45)
 • Unit 4: Looking back (trang 46)
 • Unit 4: Project (trang 48)
 • Unit 5: Festivals in Vietnam
 • Ngữ pháp Unit 5
 • Unit 5: Getting started (trang 48, 49)
 • Unit 5: A closer look 1 (trang 50)
 • Unit 5: A closer look 2 (trang 51, 52)
 • Unit 5: Communication (trang 53)
 • Unit 5: Skill 1 (trang 54)
 • Unit 5: Skill 2 (trang 55)
 • Unit 5: Looking back (trang 56)
 • Unit 5: Project (trang 57)
 • Unit 6: Folk tales
 • Ngữ pháp Unit 6
 • Unit 6: Getting started (trang 58, 59)
 • Unit 6: A closer look 1 (trang 60)
 • Unit 6: A closer look 2 (trang 61, 62)
 • Unit 6: Communication (trang 63)
 • Unit 6: Skill 1 (trang 64)
 • Unit 6: Skill 2 (trang 65)
 • Unit 6: Looking back (trang 66, 67)
 • Unit 6: Project (trang 67)
 • Review 2: Unit 4, 5, 6
 • Review 2 (Unit 4, 5, 6): Language (trang 69)
 • Review 2 (Unit 4, 5, 6): Skills (trang 69)
 • Unit 7: Pollution
 • Ngữ pháp Unit 7
 • Unit 7: Getting started (trang 6, 7)
 • Unit 7: A closer look 1 (trang 8, 9)
 • Unit 7: A closer look 2 (trang 10)
 • Unit 7: Communication (trang 11)
 • Unit 7: Skill 1 (trang 12)
 • Unit 7: Skill 2 (trang 13)
 • Unit 7: Looking back (trang 14)
 • Unit 7: Project (trang 15)
 • Unit 8: English speaking countries
 • Ngữ pháp Unit 8
 • Unit 8: Getting started (trang 18)
 • Unit 8: A closer look 1 (trang 18)
 • Unit 8: A closer look 2 (trang 19, 20)
 • Unit 8: Communication (trang 21, 22)
 • Unit 8: Skill 1 (trang 22)
 • Unit 8: Skill 2 (trang 23)
 • Unit 8: Looking back (trang 24, 25)
 • Unit 8: Project (trang 26)
 • Unit 9: Natural disasters
 • Ngữ pháp Unit 9
 • Unit 9: Getting started (trang 26)
 • Unit 9: A closer look 1 (trang 28)
 • Unit 9: A closer look 2 (trang 29, 30)
 • Unit 9: Communication (trang 30)
 • Unit 9: Skill 1 (trang 31, 32)
 • Unit 9: Skill 2 (trang 33)
 • Unit 9: Looking back (trang 34, 35)
 • Unit 9: Project (trang 35)
 • Review 3: Unit 7, 8, 9
 • Review 3 (Unit 7, 8, 9): Language (trang 36, 37)
 • Review 3 (Unit 7, 8, 9): Skills (trang 37)
 • Unit 10: Communication
 • Ngữ pháp Unit 10
 • Unit 10: Getting started (trang 38, 39)
 • Unit 10: A closer look 1 (trang 40, 41)
 • Unit 10: A closer look 2 (trang 41, 42)
 • Unit 10: Communication (trang 43)
 • Unit 10: Skill 1 (trang 44)
 • Unit 10: Skill 2 (trang 45)
 • Unit 10: Looking back (trang 46, 47)
 • Unit 10: Project (trang 47)
 • Unit 11: Science and technology
 • Ngữ pháp Unit 11
 • Unit 11: Getting started (trang 48, 49)
 • Unit 11: A closer look 1 (trang 50, 51)
 • Unit 11: A closer look 2 (trang 51, 52)
 • Unit 11: Communication (trang 53)
 • Unit 11: Skill 1 (trang 54)
 • Unit 11: Skill 2 (trang 55)
 • Unit 11: Looking back (trang 56, 57)
 • Unit 11: Project (trang 57)
 • Unit 12: Life on other planet
 • Ngữ pháp Unit 12
 • Unit 12: Getting started (trang 58, 59)
 • Unit 12: A closer look 1 (trang 60)
 • Unit 12: A closer look 2 (trang 61, 62)
 • Unit 12: Communication (trang 63)
 • Unit 12: Skill 1 (trang 64)
 • Unit 12: Skill 2 (trang 65)
 • Unit 12: Looking back (trang 67)
 • Unit 12: Project (trang 67)
 • Review 4: Unit 10, 11, 12
 • Review 4 (Unit 10, 11, 12): Language (trang 68)
 • Review 4 (Unit 10, 11, 12): Skills (trang 69)