tập xác định của hàm số

Bài viết lách Cách dò thám tập xác định của hàm số với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách dò thám tập xác định của hàm số.

Cách dò thám tập xác định của hàm số hoặc, chi tiết

Quảng cáo

Bạn đang xem: tập xác định của hàm số

1. Phương pháp giải

Tập xác lập của hàm số hắn = f(x) là tập dượt những độ quý hiếm của x sao mang lại biểu thức f(x) với nghĩa

Chú ý: Nếu P(x) là 1 nhiều thức thì:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

2. Bài tập dượt tự động luyện

Ví dụ minh họa hoặc bài bác tập dượt với giải

Ví dụ 1: Tìm tập dượt xác lập của những hàm số sau

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Hướng dẫn:

a) ĐKXĐ: x2 + 3x - 4 ≠ 0

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = R\{1; -4}.

b) ĐKXĐ:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

c) ĐKXĐ: x3 + x2 - 5x - 2 = 0

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

d) ĐKXĐ: (x2 - 1)2 - 2x2 ≠ 0 ⇔ (x2 - √2.x - 1)(x2 + √2.x - 1) ≠ 0

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 2: Tìm tập dượt xác lập của những hàm số sau:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Hướng dẫn:

a) ĐKXĐ: Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = (1/2; +∞)\{3}.

b) ĐKXĐ: Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = [-2; +∞)\{0;2}.

c) ĐKXĐ:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = [-5/3; 5/3]\{-1}

d) ĐKXĐ: x2 - 16 > 0 ⇔ |x| > 4

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = (-∞; -4) ∪ (4; +∞).

Ví dụ 3: Cho hàm số: Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án với m là tham lam số

a) Tìm tập xác định của hàm số theo đòi thông số m.

b) Tìm m nhằm hàm số xác lập bên trên (0; 1)

Quảng cáo

Hướng dẫn:

a) ĐKXĐ:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = [m-2; +∞)\{m-1}.

b) Hàm số xác lập bên trên (0; 1) ⇔ (0;1) ⊂ [m - 2; m - 1) ∪ (m - 1; +∞)

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Vậy m ∈ (-∞; 1] ∪ {2} là độ quý hiếm cần thiết dò thám.

Ví dụ 4: Cho hàm số Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án với m là thông số.

a) Tìm tập xác định của hàm số Khi m = 1.

b) Tìm m nhằm hàm số với tập dượt xác lập là [0; +∞)

Hướng dẫn:

ĐKXĐ: Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

a) Khi m = 1 tớ với ĐKXĐ: Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 10 với đáp án

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = [(-1)/2; +∞)\{0}.

Quảng cáo

b) Với 1 - m ≥ (3m - 4)/2 ⇔ m ≤ 6/5, Khi cơ tập xác định của hàm số là

D = [(3m - 4)/2; +∞)\{1 - m}

Do cơ m ≤ 6/5 ko vừa lòng đòi hỏi việc.

Với m > 6/5 Khi cơ tập xác định của hàm số là D = [(3m - 4)/2; +∞).

Do cơ nhằm hàm số với tập dượt xác lập là [0; +∞) thì (3m - 4)/2 = 0 ⇔ m = 4/3 (thỏa mãn)

Vậy m = 4/3 là độ quý hiếm cần thiết dò thám.

Bài tập dượt tự động luyện

Xem thêm: deal with là gì

Bài 1. Tìm tập dượt xác lập của những hàm số sau:

a) y=x2+5x2+3x4

b) y=2x+3x+1x2+5x+6

Hướng dẫn giải

a) ĐKXĐ: x2 - 3x + 4 ≠ 0 nên x1x4.

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = ℝ\{1; –4}.

b) ĐKXĐ: (x + 1)(x2 + 5x + 6) ≠ 0 nên x1x2x3.

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = ℝ\{–1; –2; –3}.

Bài 2. Tìm tập dượt xác lập của những hàm số sau:

a) y=2x2+3x+2x3+x25x2

b) y=x+6x122x2

Hướng dẫn giải

a) ĐKXĐ: x3 + x2 - 5x - 2 ≠ 0 nên x2x3±52

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D=\2;3±52.

b) ĐKXĐ: x122x20

x22x1x2+2x10

x2±72x2±72

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D=\2±72;2±72

Bài 3. Tìm tập dượt xác lập của những hàm số sau:

a) y=x+13x+2

b) y=x+2x+3x24x+4

Hướng dẫn giải

a) ĐKXĐ: 3x + 2 > 0 hoặc x > 23.

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = 23;.

b) ĐKXĐ: x+30x24x+4>0 hoặc x3x2.

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = ℝ\{2; –3}.

Bài 4. Tìm tập dượt xác lập của những hàm số sau:

a) y=53xx2+4x+3

b) y=x+5x225

Hướng dẫn giải

a) ĐKXĐ: x2+4x+30

x1x3

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = ℝ\{–1; –3}.

b) ĐKXĐ: x2 - 25 > 0 nên x < –5 hoặc x > 5

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = (–∞; –5) ∪ (5; +∞).

Bài 5. Tìm tập dượt xác lập của những hàm số sau:

a) y=x+5x+7

b) y=x213x22x+3

Hướng dẫn giải

a) ĐKXĐ: x+50x+70 nên x ≥ -5

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là D = [–5; +∞).

b) ĐKXĐ: x22x+30

Hàm số x22x+3>0 x

Suy rời khỏi tập xác định của hàm số là ℝ.

Bài 6. Tìm tập dượt xác lập của những hàm số sau:

a) y=x3         khi x1x+2 khi x<1

b) y=1x5   khi x1x5 khi x<1

Bài 7. Cho hàm số y=2x3m+4+xx+m1 với m là thông số.

a) Tìm tập xác định của hàm số Khi m = 2.

b) Tìm m nhằm hàm số với tập dượt xác lập là [0; +∞).

Bài 8. Tìm m nhằm hàm số y=x2mx+3 xác lập bên trên (0; 3).

Bài 9. Tìm m nhằm hàm số y=xm+1+2xx+2m xác lập bên trên (–1; 3).

Bài 10. Tìm m nhằm hàm số y=xxm+1 xác lập bên trên [0; +∞).

Đã với điều giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

  • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
  • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: khtn 7 kết nối tri thức

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

ham-so-bac-nhat-va-bac-hai.jsp


Giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới nhất những môn học