tiếng anh 8 unit 12Lời giải bài xích tập dượt Unit 12 lớp 8 Getting Started trang 124, 125 vô Unit 12: Life on other planets Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 12.

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 12

A thrilling science fiction novel

1 (trang 124 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Mai: What book are you reading, Nick?

Nick: A joumey back lớn Soduka. I'm on the last page.

Mai: That’s a science fiction book, isn't it? What's it about?

Nick: Yes, it is. It's about four creatures Titu, Kaku, Hub, and Barb. They're travelling back lớn Soduka, a planet lượt thích Earth. Along the way they have lớn land on Earth because their spaceship breaks down. They meet Tommy and become friends with him.

Mai: What happens next?

Nick: Tommy helps the four creatures repair their spaceship, sánh they can travel back lớn their trang chủ planet. But their commander forces them lớn return lớn Earth lớn destroy it. Tommy and the four creatures try lớn oppose the commander.

Mai: Sounds thrilling!

Nick: Tommy and the four creatures manage lớn stop the commander from destroying Earth.

Mai: So it has a happy ending! What vì thế you think about the possibility of aliens attacking Earth?

Nick: I'm not sure about it. But I’m starting lớn think about it. l sometimes ask myself what we would vì thế if aliens took over our planet.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Mai: quý khách hàng đang được hiểu cuốn sách gì vậy, Nick?

Nick: Một hành trình dài quay về Soduka. Tôi đang được ở trang sau cuối.

Mai: Đó là 1 trong cuốn sách khoa học tập viễn tưởng nên không? Nó nói đến cái gì?

Nick: Ừ, đích vậy. Đó là về tư loại vật Titu, Kaku, Hub và Barb. Họ đang được du hành quay về Soduka, một hành tinh nghịch tựa như Trái khu đất. Trên lối đi, chúng ta nên hạ cánh xuống Trái khu đất vì thế chiến thuyền của mình bị lỗi. Họ bắt gặp Tommy và trở nên các bạn của anh ý ấy.

Mai: Điều gì xẩy ra tiếp theo?

Nick: Tommy canh ty tư loại vật sửa chữa thay thế tàu thiên hà của mình, nhằm chúng ta rất có thể du hành quay về hành tinh nghịch quê nhà của tớ. Nhưng lãnh đạo của mình buộc chúng ta nên cù quay về Trái khu đất nhằm tiêu xài khử nó. Tommy và tư loại vật nỗ lực ngăn chặn lãnh đạo.

Mai: Nghe ly kỳ quá!

Nick: Tommy và tư loại vật nỗ lực ngăn thương hiệu lãnh đạo tàn phá Trái khu đất.

Mai: Vậy là nó mang trong mình 1 kết đốc đem hậu! quý khách hàng nghĩ về sao về năng lực người ngoài hành tinh nghịch tiến công Trái đất?

Nick: Tôi ko kiên cố về vấn đề đó. Nhưng tôi chính thức nghĩ về về nó. Thông thường tôi tự động chất vấn bản thân tiếp tục làm những gì nếu như người ngoài hành tinh nghịch cướp lấy hành tinh nghịch của tất cả chúng ta.

Quảng cáo

2 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and tick (V) T (True) or F (False) (Đọc đoạn đối thoại đợt nữa và khắc ghi (V) T (True) hoặc F (Sai))

1. Soduka is a planet that is very different from Earth.

2. Titu, Kaku, Hub, and Barb have lớn land on Earth because their spaceship breaks down.

3. Tommy helps the four creatures make a new spaceship sánh that they can return lớn Soduka.

4. The four creatures travel lớn Earth again lớn visit Tommy.

5. The novel makes Nick and Mai think about the possibility that Earth might be attacked by aliens.

Hướng dẫn dịch:

1. Soduka là 1 trong hành tinh nghịch đặc biệt không giống với Trái khu đất.

2. Titu, Kaku, Hub và Barb nên hạ cánh xuống Trái khu đất vì thế tàu thiên hà của mình bị lỗi.

3. Tommy canh ty tư loại vật sản xuất một con cái tàu thiên hà mới nhất nhằm chúng ta rất có thể cù quay về Soduka.

4. Bốn loại vật lại cho tới Trái khu đất nhằm thăm hỏi Tommy.

5. Cuốn đái thuyết khiến cho Nick và Mai nghĩ về về năng lực Trái khu đất rất có thể bị người ngoài hành tinh nghịch tiến công.

Đáp án:

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

Quảng cáo

3 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the words (1 - 5) with their definitions (a - e). (Nối những kể từ (1 - 5) với khái niệm của bọn chúng (a - e))

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. c       

2. a              

3. e        

4. b                 

5. d  

Giải thích:

1 - c: phản đối - chống lại

Xem thêm: tốc độ phản ứng là

2 - a: loại vật - loại vật đem thiệt hoặc tưởng tượng

3 - e: lãnh đạo - sĩ quan tiền phụ trách cứ một group quân lính cụ thể

4 - b: người ngoài hành tinh nghịch - loại vật sinh sống kể từ toàn cầu hoặc hành tinh nghịch khác

5 - d: năng lực - thực tiễn là một chiếc gì cơ rất có thể tồn bên trên hoặc xẩy ra, tuy nhiên ko kiên cố chắn

4 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the words in 3. (Hoàn trở nên những câu với những kể từ vô 3)

1. There is a ________ that we might visit Mars in the near future.

2. The main character in the film is a boy who makes friends with some __________ from a planet.

3. Dogs are more social __________ kêu ca cats.

4. These soldiers were punished because they didn’t obey their ___________ .

5. Some people ____________ sending spaceships lớn explore other planets.

Đáp án:

1. possibility       

2. aliens      

3. creatures        

4. commander    

5. oppose         

Giải thích:

1. possibility: năng lực

2. aliens: người ngoài hành tinh

3. creatures: sinh vật  

4. commander: chỉ huy

5. oppose: phản đối

Hướng dẫn dịch:

1. Có năng lực tất cả chúng ta sẽ tới thăm hỏi sao Hỏa vô sau này sát.

2. Nhân vật chủ yếu vô phim là 1 trong cậu nhỏ nhắn kết các bạn với một vài người ngoài hành tinh nghịch tới từ một hành tinh nghịch.

3. Chó là loại vật xã hội rộng lớn mèo.

4. Những người bộ đội này đã biết thành trừng trị vì thế chúng ta ko tuân theo gót lãnh đạo của mình.

5. Một số người phản đối việc gửi tàu thiên hà nhằm mày mò những hành tinh nghịch không giống.

5 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Discuss the following questions. Then report your group’s answers lớn the class. (Làm việc group. Thảo luận những thắc mắc sau. Sau cơ report câu vấn đáp của tập thể nhóm các bạn trước lớp)

Do you believe that there is life on other planets? Why / Why not?

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

I believe we’ll soon find life right here in our own solar system. Mars once had a warm, Earth-like climate, with a protective atmosphere and liquid water on the surface. Microbes from these early days might still survive on Mars in today’s harsh conditions by inhabiting hot springs or in warm aquifers and rocks below the surface, where there is energy, water, and probably organic material—the conditions for life as we know it.

Hướng dẫn dịch:

Tôi tin cẩn rằng tất cả chúng ta tiếp tục sớm nhìn thấy sự sinh sống tức thì bên trên phía trên vô hệ mặt mày trời của tất cả chúng ta. Sao Hỏa từng đem nhiệt độ ấm cúng tựa như Trái khu đất, với bầu khí quyển bảo đảm và nước lỏng bên trên mặt phẳng. Các vi trùng kể từ những ngày trước tiên này rất có thể vẫn tồn bên trên trên sao Hỏa vô ĐK khó khăn thời buổi này bằng phương pháp sinh sinh sống trong số suối nước lạnh lẽo hoặc trong số tầng chứa chấp nước lạnh lẽo và đá bên dưới mặt phẳng, điểm đem tích điện, nước và rất có thể là vật hóa học hữu cơ—những ĐK cho việc sinh sống như tất cả chúng ta biết.

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 12

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 1 (trang 126, 127)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2 (trang 127, 128)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Communication (trang 129)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 1 (trang 130)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 2 (trang 131)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Looking Back (trang 132)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Project (trang 133)

Xem thêm thắt câu nói. giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất đem đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: last week i went to an international food festival taking place in hai phong

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-12-life-on-other-planets.jspGiải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học