tiếng anh 9

Sách giờ Anh 9 thử nghiệm bao gồm 2 cuốn: luyện 1 và luyện 2. Sau từng công ty điểm bài học kinh nghiệm là 1 trong bài xích ôn (Review) triệu tập vô kiến thức và kỹ năng ngôn từ và kĩ năng ngôn từ và đã được học tập và tập luyện. Tiếng Anh 9, được biên soạn bên trên hạ tầng những kinh nghiệm tay nghề thực dẫn của việc dạy dỗ và học tập giờ Anh trung học tập phổ thông ở Việt Nam

Để hùn học viên biên soạn bài xích và học tập đảm bảo chất lượng bên trên lớp, nội dung bài viết này tiếp tục khêu gợi ý đáp án kèm cặp lý giải cụ thể về kể từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và văn cảnh đem trong số bài xích luyện SGK Tiếng Anh 9 (Sách mới).

Bạn đang xem: tiếng anh 9

Unit 1: Local Environment

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 1

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 1 (trang 6, 7)

 • A closer look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 1 (trang 8, 9)

 • A closer look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 1 (trang 9, 10)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 1 (trang 11)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 1 (trang 12)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 1 (trang 13)

 • Looking back - Tiếng Anh 9 Unit 1 (trang 14, 15)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 1 (trang 15)

Unit 2: City Life

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 2

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 2 (trang 16, 17)

 • A closer look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 2 (trang 18, 19)

 • A closer look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 2 (trang 19, 20)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 2 (trang 21)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 2 (trang 22)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 2 (trang 23)

 • Looking back - Tiếng Anh 9 Unit 2 (trang 24, 25)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 2 (trang 25)

Unit 3: Teen Stress And Pressure

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 3

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 3 (trang 26, 27)

 • A closer look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 3 (trang 28, 29)

 • A closer look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 3 (trang 29, 30)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 3 (trang 31)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 3 (trang 32)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 3 (trang 33)

 • Looking back - Tiếng Anh 9 Unit 3 (trang 34, 35)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 3 (trang 35)

Review 1: Tiếng Anh 9

 • Language - Tiếng Anh 9 Review 1 (trang 36, 37)

 • Skills - Tiếng Anh 9 Review 1 (trang 38, 39)

Unit 4: Life In The Past

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 4

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 4 (trang 40, 41)

 • A closer look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 4 (trang 42, 43)

 • A closer look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 4 (trang 43, 44)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 4 (trang 45)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 4 (trang 46)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 4 (trang 47)

 • Looking back - Tiếng Anh 9 Unit 4 (trang 48, 49)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 4 (trang 49)

Unit 5: Wonders Of Viet Nam

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 5

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 5 (trang 50, 51)

 • A closer look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 5 (trang 52, 53)

 • A closer look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 5 (trang 53, 54)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 5 (trang 55)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 5 (trang 56)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 5 (trang 57)

 • Looking back - Tiếng Anh 9 Unit 5 (trang 58, 59)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 5 (trang 59)

Unit 6: Viet Nam: Then And Now

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 6

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 6 (trang 60, 61)

 • A closer look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 6 (trang 62, 63)

 • A closer look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 6 (trang 63, 64)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 6 (trang 65)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 6 (trang 66)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 6 (trang 67)

 • Looking back - Tiếng Anh 9 Unit 6 (trang 68, 69)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 6 (trang 69)

Review 2: Tiếng Anh 9

 • Language - Tiếng Anh 9 Review 2 (trang 70, 71)

 • Skills - Tiếng Anh 9 Review 2 (trang 72, 73)

Unit 7: Recipes And Eating Habits

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 7

  Xem thêm: viết đoạn văn trình bày luận điểm

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 7 (trang 6, 7, 8)

 • A closer look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 7 (trang 9, 10)

 • A Closer Look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 7 (trang 11, 12)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 7 (trang 13)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 7 (trang 14)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 7 (trang 15)

 • Looking back - Tiếng Anh 9 Unit 7 (trang 16, 17)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 7 (trang 17)

Unit 8: Tourism

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 8

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 8 (trang 18, 19, 20)

 • A Closer Look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 8 (trang 21, 22)

 • A Closer Look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 8 (trang 22, 23)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 8 (trang 24, 25)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 8 (trang 26)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 8 (trang 27)

 • Looking Back - Tiếng Anh 9 Unit 8 (trang 28, 29)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 8 (trang 29)

Unit 9: English In The World

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 9

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 9 (trang 30, 31, 32)

 • A Closer Look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 9 (trang 33, 34)

 • A closer look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 9 (trang 35, 36)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 9 (trang 37)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 9 (trang 38)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 9 (trang 39)

 • Looking back - Tiếng Anh 9 Unit 9 (trang 40, 41)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 9 (trang 41)

Review 3: Tiếng Anh 9

 • Language - Tiếng Anh 9 Review 3 (trang 42, 43)

 • Skills - Tiếng Anh 9 Review 3 (trang 44, 45)

Unit 10: Space Travel

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 10

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 10 (trang 46, 47, 48)

 • A Closer Look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 10 (trang 49, 50)

 • A closer look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 10 (trang 50, 51, 52)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 10 (trang 52, 53)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 10 (trang 54)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 10 (trang 55)

 • Looking back - Tiếng Anh 9 Unit 10 (trang 56, 57)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 10 (trang 57)

Unit 11: Changing Roles In Society

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 11

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 11 (trang 58, 59, 60)

 • A Closer Look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 11 (trang 61, 62)

 • A Closer Look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 11 (trang 62, 63)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 11 (trang 64, 65)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 11 (trang 65, 66)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 11 (trang 67)

 • Looking back - Tiếng Anh 9 Unit 11 (trang 68, 69)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 11 (trang 69)

Unit 12: My Future Career

 • Từ vựng - Tiếng Anh 9 Unit 12

 • Getting Started - Tiếng Anh 9 Unit 12 (trang 70, 71, 72)

 • A Closer Look 1 - Tiếng Anh 9 Unit 12 (trang 73, 74)

 • A Closer Look 2 - Tiếng Anh 9 Unit 12 (trang 75, 76)

 • Communication - Tiếng Anh 9 Unit 12 (trang 77)

 • Skills 1 - Tiếng Anh 9 Unit 12 (trang 78)

 • Skills 2 - Tiếng Anh 9 Unit 12 (trang 79)

 • Looking back - Tiếng Anh 9 Unit 12 (trang 80, 81)

 • Project - Tiếng Anh 9 Unit 12 (trang 81)

Review 4: Tiếng Anh 9

 • Language - Tiếng Anh 9 Review 4 (trang 82, 83)

 • Skills - Tiếng Anh 9 Review 4 (trang 84, 85)

Những bài xích luyện SGK Tiếng Anh lớp 9 (Sách mới) đều được design chuyên nghiệp, không hề thiếu kiến thức và kỹ năng và thực hành thực tế nhằm đem đến hiệu suất cao tiếp thu kiến thức môn giờ Anh tối đa. Các bài xích luyện hùn gia tăng kiến thức và kỹ năng, tương đương đánh giá, Đánh Giá thành phẩm sau quy trình học tập từng bài xích của học viên. Bài ghi chép này hy vọng đã hỗ trợ học viên biên soạn Tiếng Anh 9 Sách mới hiệu suất cao trước lúc đi học, thêm phần tăng mạnh và nâng lên kĩ năng giờ Anh mang đến học viên lớp 9.

Xem thêm: chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường


Tài liệu tham lam khảo

 • Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Tiếng Anh 9 Tập 1. NXB Giáo Dục nước ta.

 • Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Tiếng Anh 9 Tập 2. NXB Giáo Dục nước ta.