trả lời câu hỏi tiếng anh lớp 7

Tất tần tật về Câu căn vặn Tiếng Anh lớp 7 – Ngữ pháp, bài xích tập luyện sở hữu đáp án

Tài liệu Tất tần tật về Câu căn vặn Tiếng Anh lớp 7 – Ngữ pháp, bài xích tập luyện sở hữu đáp án trình diễn bao quát lại ngữ pháp, cấu tạo, cách sử dụng rưa rứa bài xích tập luyện sở hữu đáp án cụ thể nhằm mục đích mục tiêu canh ty học viên ôn luyện ngữ pháp và đạt thành phẩm cao trong số bài xích đua môn Tiếng Anh lớp 7.

 ÔN TẬP CÂU HỎI (QUESTION)

Bạn đang xem: trả lời câu hỏi tiếng anh lớp 7

A.     LÝ THUYẾT

I. YES/ NO QUESTION

Theo quy tắc ngữ pháp, là thắc mắc thì tất cả chúng ta cần thiết hòn đảo trợ động kể từ (auxiliray verbs) lên trước công ty ngữ

1.Câu căn vặn Yes/No (Yes/No Questions)

Câu căn vặn dạng Yes/No Questions là dạng thắc mắc yên cầu câu vấn đáp là Yes (có) hoặc No (không).

Cấu trúc

          Ví dụ

 Trợ động kể từ + công ty ngữ    (S) + động kể từ + ….?

 Yes, S + trợ động kể từ / tobe.

Hoặc                       

 No, S + trợ động kể từ / tobe + not

Isn’t Lan going to tát school today?

Hôm ni Lan đến lớp nên không?

Yes, she is. (đúng vậy)

Was Hung sick yesterday?

No, he wasn’t. (không, anh ấy ko bệnh)

Trợ động kể từ phù phù hợp với từng thì, ví dụ:

Do/ does- Hiện bên trên đơn

Did- -Quá khứ đơn

Have/has- Hiện bên trên triển khai xong,…

2.Wh-question

Trong giờ đồng hồ Anh, khi tất cả chúng ta cần thiết căn vặn rõ rệt và cần phải có câu vấn đáp ví dụ, tao người sử dụng thắc mắc với những kể từ nhằm căn vặn. Loại thắc mắc này được gọi là thắc mắc thẳng (direct questions)

a.Các kể từ dùng làm căn vặn nhập giờ đồng hồ Anh

Who (Ai) (chức năng công ty ngữ)

Whom (Ai) (chức năng tân ngữ

What (Cái gì)

Whose (Của ai)

Where (Ở đâu)

Which (cái nào) (để căn vặn về việc lựa chọn)

When (Khi nào)

Why (Tại sao)

How (như thế nào)

How much (Bao nhiêu)

How many (Bao nhiêu, số lượng)

How long (Bao lâu)

How far(Bao xa)

How old (Bao nhiêu tuổi)

How often (Bao nhiêu lần)

What time (Mấy giờ)

Các cấu tạo thắc mắc WH thông thường gặp

 • Nguyên tắc bịa đặt câu hỏi
 • Nếu chưa tồn tại trợ động kể từ thì nên mượn trợ động kể từ :do/ does/ did
 • Nếu trợ động kể từ có trước (am/is/are/can /will/shall/would/could) thì hòn đảo bọn chúng đi ra trước công ty ngữ, ko mượn do/does/did nữa.
 • Cấu trúc thường thì của loại thắc mắc Wh-questions

Từ nhằm căn vặn thông thường được ghi chép ở đầu thắc mắc.Từ nhằm căn vặn rất có thể thực hiện công ty ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) và té ngữ.

Dạng

Cấu trúc 

Chú ý

Dạng 1:

Câu căn vặn tân ngữ

Wh-word + auxiliary + S + V + object?

Từ nhằm căn vặn + trợ động kể từ  + công ty ngữ + động kể từ chủ yếu + (tân ngữ)

Ví dụ:

Where bởi you live? (Anh sinh sống ở đâu?)

What are you doing? (Ạnh đang khiến gì thế?)

Whom bởi you meet this morning? (Anh hội ngộ ai sáng sủa nay?) (Whom là tân ngữ của động kể từ “meet”)

Who are you going with? (Bạn tiếp tục lên đường với ai?)

Object là danh kể từ, đại kể từ đứng sau động kể từ hoặc giới kể từ.

Dạng 2:

Câu căn vặn té ngữ

Wh-word + tobe + S + complement?

(Từ nhằm căn vặn + động kể từ tobe  + công ty ngữ + té ngữ)

Ví dụ.

Where is John? (John ở đâu?)

Who are you? (Bạn là ai?)

Whose is this umbrella? (Cái dù này của ai?) 

Who is the head of your school? (Hiệu trưởng của ngôi trường anh là ai?)

Bổ ngữ là danh kể từ hoặc tính từ

Động kể từ tobe phân tách theo đòi công ty ngữ

Dạng 3:

Câu căn vặn công ty ngữ

Wh-word + V + object?

(Từ nhằm căn vặn + động kể từ chủ yếu + tân ngữ)

Ví dụ.

Who lives in London with Daisy? (Ai sinh sống ở London cùng theo với Daisy vậy?)

Who is opening the door? (Ai đang được Open đấy?)

Who teaches you English? (Ai dạy dỗ các bạn Tiếng Anh?)

Which is better? (Cái/loại này chất lượng tốt hơn?)

What caused the accident? (Nguyên nhân gì làm ra đi ra tai nạn?)

Động kể từ chủ yếu luôn luôn được phân tách theo đòi thứ bực 3 số không nhiều.

C.Trường thích hợp thắc mắc đặc biệt quan trọng với WHICH

Cách dùng

Ví dụ

“Which’ được dùng thay cho thế mang đến What và Who khi tao ham muốn căn vặn ai bại liệt đúng chuẩn về người hoặc vật nhập một số trong những lượng chắc chắn. Người nghe nên lựa chọn nhập số lượng giới hạn ấy nhằm vấn đáp.

Which of you can’t bởi this exercise? (Em này (trong số những em) ko thực hiện được bài xích tập luyện này?)

Which way to tát the station, please? (Cho căn vặn lối này tiếp cận ga ạ?) 

B.    BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài 1: Khoanh tròn xoe nhập đápán đích.

1. _________ is your cat? It is two months old.       

A. How old

B. When

C. How much

2. ______ did you begin working part-time here? 

A. How long

B. When

C. How much

3. ______ people are there in the conference room?

A. How 

B. How many

C. How much

4. ______time will you spend on your new carpet?

A. How long

B. How many

C. How much

5. _______do these shoes cost?

A. How long

B. How many

C. How much

6. _______do you go to tát the gym?

A. How

B. How often

C. How long

7. _____ did you get to tát work yesterday? I took a xe taxi because my siêu xe was broken.

A. How

B. Why

C. When

8. ______were you late for work yesterday? - Because of the traffic jam 

A. How 

B. Why

C. When

9. _____does this máy vi tính belong to? It belongs to tát Jim. 

A. Who

B. Whose

C. Which

Xem thêm: ch3cho ra c2h5oh

10.  ______ bag was stolen yesterday?

A. Who

B. Whose

C. Which

11.  ______will you travel to tát this summer? I haven’t decided yet. 

A. Where

B. What 

C. Who

12.  _____did you sell yesterday? -  Bread and cupcakes.

A. What

B.Who

C. Which

13.  ______dress did she buy? -The red or the xanh xao one?

A. What

B.Whose

C. Which

14. ______is playing the piano upstairs?

A. Who 

B. Whose

C. Whom

15. To ______should I address the letter?

A. Who 

B. Whose

C. Whom

Bài 2:  Điền kể từ phù hợp nhằm triển khai xong những câu sau.

1. ________have you give up smoking? For about two years.

2. _________place is more densely populated – Ha noi or Ho Chi Minh City?

3. _________broken Jane’s favorite vase? Her brother did it.

4. _________ does Mr. Brown do? He’s a reseacher.

5. _________ethnic groups are there in your country?

6. _________ is your grandmother? She’s ninety years old.

7. _________ does your   English   teacher   look   like? She’s young and pretty.

8. _________water should we drink every day?

9. _________did you use to tát go to tát school? I used to tát go on foot.

10. _________is it from here to tát the nearest police station?

Đáp án

Bài 1: 

1-A

2-B, 

3-B,

4-C, 

5-C

6-B,

7-A

8-B

9-A,

10-B,

11-A,

12-A,

13-C,

14-A,

15-C

Bài 2

 1. How long
 2. Which
 3. Who
 4. What
 5. How many
 6. How old
 7. What
 8. How much
 9. How
 10. How far

C.    BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp ở cột B sao mang đến phù hợp.

A

B

1.How much did you pay for that radio?

a.For 6 years

2.How long have you worked as an engineer?

b.About 6 kilomiters

3.When did you start your career as a singer?

c.It’s near the local park.

4.How far is it from here to tát Tom’s mansion?

d.I prefer tea.

5.Where isthe vet’s located?

e.10 dollars

6.How often bởi you go travelling?

f.It’s mine

7.Which bởi you prefer: tea or coffee?

g.6 years ago

8.Whose luggage is it?

h.Once or twice a year.

1. _____               5.______

2.  ____                6. ______

3.  _____              7. ______

4.  ____                8. ______   

Bài4.  Điền một kể từ phù hợp nhập điểm rỗng nhằm triển khai xong những thắc mắc bên dưới đây

1. _____you lượt thích chocolate?

2. When ________ you begin studying here? 2 years ago.

3. Which movie_________ you watch last night?

4. How far __________it from here to tát the town center?

5. How long ___________Ann and James been friends with each other?

6. What________ you bởi tomorrow? I will just lie in my bed and read books.

7. Who _________ you pick up yesterday?

8. How old__________ they?

9. How many rooms __________ there in your house?

10. Who___________ sleeping in your room?

11. ___________you found your keys? No, I haven’t found them yet.

12. _________you travel to tát a mountainous area last summer?

13. How often ___________Ann visit her grandmother?

14. What _________you use to tát bởi before your retirement?

15. Where________Jim going to? He is going to tát the library?

Bài5. Dựa nhập kể từ mang đến sẵn, ghi chép thắc mắc trả chỉnh

1.How many/ groups of people/ there/ in your country? ………………………………………………………………………..

2.How/ your/ party/ last week?                                                                            ………………………………………………………………………..                                                                                                       

3.How/ you/go/ school/ yesterday?                                                                 …………………………………………………..

4.Whose/ cat/ it?                                …….…………………………………………………………………..

5.Jim/ learn/ Geography/ at the moment?                                                             ………………………………………………………………..

6.You/ ever/ see/ terraced fields?                                                                                    ………………………………………………………………..

7.What/ kind of animal/ the farmers/ raise/ in your country?                                                 ………………………………………………………………..

8.What time/ the concert/ start?                                                                                       ………………………………………………………………..

9.How far/ it/ from/ your house/ to tát the local school?                                                    ………………………………………………………………..

10.You/ come/ my birthday party/ tomorrow?                                                               ………………………………………………………………..

11.Where/ you/go/ last summer?                                                                                     ………………………………………………………………..

12.How much/ money/ you/spend/on clothes/ last month?                                           ………………………………………………………………..

13.How/ ethnic people/ dress/ in special occasions?                                                     ………………………………………………………………..

14.Who/ swim/ in the swimming pool/ now?                                                                 ………………………………………………………………..

15.How often/ Mr. Smith/ now/ the lawn?    

Xem thêm thắt những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 vừa đủ, cụ thể khác:

 • Ngữ pháp, bài xích tập luyện Câu ghép lớp 7 sở hữu đáp án

 • Tất tần tật về Đại kể từ chiếm hữu lớp 7 – Ngữ pháp, bài xích tập luyện sở hữu đáp án

 • Tất tần tật về danh kể từ kiểm đếm được, danh kể từ ko kiểm đếm được lớp 7

 • Ngữ pháp, bài xích tập luyện Mạo kể từ lớp 7 sở hữu đáp án

 • Ngữ pháp, bài xích tập luyện Mệnh đề trạng ngữ lớp 7 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh ĐK mua sắm khóa đào tạo và huấn luyện lớp 9 mang đến con cái, được tặng free khóa ôn đua học tập kì. Cha u hãy ĐK học tập demo mang đến con cái và được tư vấn free. Đăng ký ngay!

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.