trắc nghiệm lịch sử 11 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21 (có đáp án): Phong trào yêu thương nước kháng Pháp của quần chúng tao cuối thế kỉ XIX

Câu 1. Tuy đang được triển khai xong về cơ bạn dạng việc làm bình toan VN, thực dân Pháp vẫn bắt gặp cần sự phản kháng khốc liệt của những lực lượng nào?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 11 bài 21

A. Một số quan tiền lại yêu thương nước nhập triều đình ngôi nhà Nguyễn

B. Một số quan tiền lại, văn đằm thắm, sĩ phu yêu thương nước và nhân cả nước

C. Một số trí thức yêu thương nước và quần chúng Trung Kì

D. Một số quan tiền lại, văn đằm thắm, sĩ phu ở Bắc Kì

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 124 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Người hàng đầu phái ngôi nhà chiến ngôi nhà trương kháng Pháp nhập triều đình Huế là

Quảng cáo

A. Phan Thanh Giản       B. Tôn Thất Thuyết

C. Vua Hàm Nghi       D. Nguyễn Văn Tường

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 124 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Sau Lúc cuộc phản công kinh trở thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã thử gì?

A. Đưa vua Hàm Nghi tách ngoài Hoàng trở thành cho tới tô chống Tân Sở (Quảng Trị)

B. Tiếp tục kiến tạo khối hệ thống tô chống nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công của Pháp

C. Bổ sung lực lượng quân sự chiến lược, nối tiếp tiến hành plan phản công quân Pháp

D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung tách ngoài Hoàng trở thành cho tới tô chống Âu Sơn (Hà Tĩnh)

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Nội dung đa số của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng quần chúng đứng lên kháng chiến bên dưới sự chỉ huy của triều đình

B. kêu gọi văn đằm thắm, sĩ phu và quần chúng toàn nước vì thế vua nhưng mà đứng lên kháng chiến

C. kêu gọi tổ chức cải tân về chủ yếu trị, xã hội

D. tố cáo tội ác xâm lăng của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở những địa hạt nào?

A. Trung Kì và Nam Kì       B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì       D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Trong tiến trình 1885 - 1888, trào lưu Cần vương vãi đặt điều bên dưới sự lãnh đạo của

A. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường

Quảng cáo

B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn

D. Nguyễn Đức Nhuận và Đào Doãn Dịch

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Bộ lãnh đạo của trào lưu Cần vương vãi nhập tiến trình 1885 - 1888 đóng góp bên trên địa phận nằm trong nhị tỉnh nào?

A. Quảng Ngãi và Bình Định      B. Quảng Nam và Quảng Trị

C. Quảng Bình và Quảng Trị       D. Quảng Bình và Hà Tĩnh

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Sau Lúc bắt được vua Hàm Nghi, thực dân Pháp đã mang ông lên đường đày đọa ở đâu?

A. Tuynidi       B. Angiêri

C. Mêhicô       D. Nam Phi

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Sau Lúc vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. bị thực dân Pháp đàn áp

B. chỉ sinh hoạt nỗ lực chừng

C. vẫn nối tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục trở nên tân tiến, quy tụ dần dần trở thành những trung tâm lớn

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Nội dung nào là phản ánh chân thành và ý nghĩa của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố và trở nên tân tiến cơ chế phong con kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp cần trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đấu giành giật cứu vớt nước nhập nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện nay trào lưu dân tộc bản địa ngôi nhà nghĩa đầu thế kỉ XX

Đáp án: C

Giải thích: Phong trào Cần vương vãi cuối thế kỉ XIX đang được thổi bùng lên ngọn lửa đấu giành giật cứu vớt nước nhập quần chúng. Mặc mặc dù trào lưu thất bại tuy nhiên đã thử đủng đỉnh quy trình bình toan của thực dân Pháp ở Việt Nam

Câu 11. Nguyên nhân đa số dẫn tới việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình ngôi nhà Nguyễn nhanh gọn lẹ đầu mặt hàng thực dân Pháp

B. Phong trào ra mắt tách rộc, lẻ tẻ, thiếu thốn sự link thống nhất

C. Thiếu lối lối chỉ đạo đích đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và đang được gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Đáp án: C

Giải thích: Lý do đa số dẫn tới việc thất bại của trào lưu Cần Vương là vì thiếu thốn lối lối và sự lãnh đạo thống nhất, trào lưu ra mắt mạnh mẽ và tự tin tuy nhiên lại không tồn tại sự hòa hợp trở thành một trào lưu rộng lớn thống nhất nhập toàn nước. Chính vì vậy, đó cũng là minh bệnh cho việc khủng hoảng rủi ro về lối lối và giai cung cấp chỉ đạo cuối thế kỉ XIX.

Câu 12. Phong trào Cần vương vãi đem Đặc điểm của

A. phong trào yêu thương nước theo dõi khuynh phía và ý thức hệ phong kiến

B. phong trào yêu thương nước theo dõi khuynh phía dân ngôi nhà tư sản

C. phong trào yêu thương nước theo dõi khuynh phía vô sản

D. phong trào yêu thương nước của những giai tầng nông dân

Đáp án: A

Giải thích: Phong trào Cần vương vãi đem Đặc điểm của trào lưu yêu thương nước theo dõi khuynh phía và ý thức hệ phong con kiến vì thế chỉ đạo trào lưu là những văn đằm thắm, sĩ phu phong con kiến, mặt khác tiềm năng đứng lên vì thế vua nhưng mà kháng chiến, Phục hồi cơ chế quân ngôi nhà thường xuyên chế cũng thể hiện nay rõ ràng khuynh phía phong con kiến của phong trào

Câu 13. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội nhất nhập trào lưu Cần vương vãi cuối thế kỉ XIX là

A. khởi nghĩa Hương Khê       B. khởi nghĩa Hùng Lĩnh

C. khởi nghĩa Ba Đình       D. khởi nghĩa Bãi Sậy

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892)do ai lãnh đạo?

Xem thêm: fe + hno3 loãng

A. Đinh Công Tráng       B. Nguyễn Thiện Thuật

C. Phan Đình Phùng       D. Đinh Gia Quế

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 128 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887) đặt điều bên dưới sự chỉ đạo của

A. Phạm Bành, Đinh Công Tráng

B. Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Gia Quế

C. Tống Duy Tân, Trần Xuân Soạn

D. Phạm Bành, Cầm chống Thước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 130 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) đặt điều bên dưới sự chỉ đạo của

A. Cao Điền và Tống Duy Tân

B. Tống Duy Tân và Cao Thắng

C. Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám

D. Phan Đình Phùng và Cao Thắng

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Cao Thắng đem tầm quan trọng ra làm sao nhập khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896)?

A. Chiêu luyện đấu sĩ, chuẩn bị và giảng dạy quân sự

B. Xây dựng địa thế căn cứ nằm trong vùng rừng núi những tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hà Tĩnh, Quảng Bình

C. Chiêu luyện đấu sĩ, chuẩn bị và giảng dạy quân sự chiến lược, kiến tạo địa thế căn cứ, nghiên cứu và phân tích sản xuất thành công xuất sắc súng ngôi trường theo dõi hình mẫu của Pháp

D. Chuẩn bị lực lượng và tranh bị cho tới khởi nghĩa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Giai đoạn kể từ năm 1885 cho tới năm 1888, nghĩa binh Hương Khê triệu tập tiến hành trọng trách đa số gì?

A. Tập trung lực lượng tiến công thực dân Pháp

B. Chuẩn bị lực lượng, kiến tạo hạ tầng chiến đấu

C. Xây dựng khối hệ thống chiến lũy nhằm chiến đấu

D. Chặn tiến công những đoàn xe cộ vận tải đường bộ của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Giai đoạn từ thời điểm năm 1888 cho tới năm 1896, nghĩa binh Hương Khê triệu tập tiến hành trọng trách gì?

A. Chuẩn bị về lực lượng và sản xuất vũ khí

B. Xây dựng hạ tầng pk của nghĩa quân

C. Xây dựng khối hệ thống chiến lũy nhằm chiến đấu

D. Chiến đấu khốc liệt với thực dân Pháp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu trăng tròn. Cuộc khởi nghĩa vũ trang rộng lớn và kéo dãn nhất nhập trào lưu kháng Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. khởi nghĩa Hương Khê

B. khởi nghĩa Yên Thế

C. khởi nghĩa Hùng Lĩnh

D. khởi nghĩa Bãi Sậy

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Nông dân Yên Thế đứng lên kháng Pháp nhằm

A. hưởng ứng chiếu Cần vương vãi của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

B. chống lại quyết sách cướp tách, bình toan của thực dân Pháp, đảm bảo an toàn cuộc sống

C. phản ứng trước hành vi đầu mặt hàng thực dân Pháp của triều đình

D. chống lại việc làm lấn chiếm Bắc Kì của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất nhập khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân       B. nông dân

C. các dân tộc bản địa sinh sống ở miền núi       D. nông dân và công nhân

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Đến năm 1891, kể từ Yên Thế, nghĩa binh của Đề Nắm đang được không ngừng mở rộng sinh hoạt sang trọng vùng nào?

A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng

B. Phủ Lạng Thương

C. Tiên Lữ (Hưng Yên)

D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 134 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Trong tiến trình từ thời điểm năm 1893 cho tới năm 1897, lãnh tụ vô thượng của khởi nghĩa Yên Thế là

A. Đề Nắm       B. Đề Thám

C. Nguyễn Trung Trực       D. Phan Đình Phùng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 134 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Khởi nghĩa nghĩa Yên Thế đem điểm gì khác lạ đối với những cuộc khởi nghĩa nhập trào lưu Cần vương?

A. Hưởng ứng chiếu Cần vương vãi của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

B. Chống thực dân Pháp, kháng triều đình, giành tổ chức chính quyền về mình nhân dân

C. Là trào lưu dân cày kháng Pháp, ko nằm trong phạm trù trào lưu Cần vương

D. Là phản xạ của quần chúng trước hành vi đầu mặt hàng thực dân Pháp của triều đình

Đáp án: C

Giải thích: Phong trào dân cày Yên Thế là trào lưu dân cày ngăn chặn quyết sách bình toan và cướp tách của thực dân Pháp, đo tê liệt ko nằm trong phạm trù trào lưu Cần vương

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 đem đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội VN nhập cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội VN nhập cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: VN trong mỗi năm Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: cac2 h2o

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học