unit 12 lớp 8Lời giải bài bác tập luyện Unit 12 lớp 8 Getting Started trang 124, 125 nhập Unit 12: Life on other planets Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 12.

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 12 lớp 8

A thrilling science fiction novel

1 (trang 124 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Mai: What book are you reading, Nick?

Nick: A joumey back to tướng Soduka. I'm on the last page.

Mai: That’s a science fiction book, isn't it? What's it about?

Nick: Yes, it is. It's about four creatures Titu, Kaku, Hub, and Barb. They're travelling back to tướng Soduka, a planet lượt thích Earth. Along the way they have to tướng land on Earth because their spaceship breaks down. They meet Tommy and become friends with him.

Mai: What happens next?

Nick: Tommy helps the four creatures repair their spaceship, ví they can travel back to tướng their trang chủ planet. But their commander forces them to tướng return to tướng Earth to tướng destroy it. Tommy and the four creatures try to tướng oppose the commander.

Mai: Sounds thrilling!

Nick: Tommy and the four creatures manage to tướng stop the commander from destroying Earth.

Mai: So it has a happy ending! What bởi you think about the possibility of aliens attacking Earth?

Nick: I'm not sure about it. But I’m starting to tướng think about it. l sometimes ask myself what we would bởi if aliens took over our planet.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Mai: Quý khách hàng đang được gọi cuốn sách gì vậy, Nick?

Nick: Một hành trình dài quay về Soduka. Tôi đang được ở trang sau cuối.

Mai: Đó là 1 cuốn sách khoa học tập viễn tưởng cần không? Nó nói tới hình mẫu gì?

Nick: Ừ, đích thị vậy. Đó là về tứ loại vật Titu, Kaku, Hub và Barb. Họ đang được du hành quay về Soduka, một hành tinh nghịch tương tự như Trái khu đất. Trên lối đi, bọn họ cần hạ cánh xuống Trái khu đất vì thế chiến thuyền của mình bị hư hỏng. Họ bắt gặp Tommy và trở nên các bạn của anh ấy ấy.

Mai: Điều gì xẩy ra tiếp theo?

Nick: Tommy hùn tứ loại vật thay thế tàu thiên hà của mình, nhằm bọn họ rất có thể du hành quay về hành tinh nghịch quê nhà của tớ. Nhưng lãnh đạo của mình buộc bọn họ cần tảo quay về Trái khu đất nhằm chi khử nó. Tommy và tứ loại vật nỗ lực ngăn chặn lãnh đạo.

Mai: Nghe ly kỳ quá!

Nick: Tommy và tứ loại vật nỗ lực ngăn thương hiệu lãnh đạo hủy hoại Trái khu đất.

Mai: Vậy là nó mang trong mình 1 kết thúc đẩy đem hậu! Quý khách hàng nghĩ về sao về năng lực người ngoài hành tinh nghịch tiến công Trái đất?

Nick: Tôi ko dĩ nhiên về điều này. Nhưng tôi chính thức nghĩ về về nó. Thông thường tôi tự động căn vặn bản thân tiếp tục làm những gì nếu như người ngoài hành tinh nghịch lắc lấy hành tinh nghịch của tất cả chúng ta.

Quảng cáo

2 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and tick (V) T (True) or F (False) (Đọc đoạn đối thoại đợt nữa và lưu lại (V) T (True) hoặc F (Sai))

1. Soduka is a planet that is very different from Earth.

2. Titu, Kaku, Hub, and Barb have to tướng land on Earth because their spaceship breaks down.

3. Tommy helps the four creatures make a new spaceship ví that they can return to tướng Soduka.

4. The four creatures travel to tướng Earth again to tướng visit Tommy.

5. The novel makes Nick and Mai think about the possibility that Earth might be attacked by aliens.

Hướng dẫn dịch:

1. Soduka là 1 hành tinh nghịch rất rất không giống với Trái khu đất.

2. Titu, Kaku, Hub và Barb cần hạ cánh xuống Trái khu đất vì thế tàu thiên hà của mình bị hư hỏng.

3. Tommy hùn tứ loại vật sản xuất một con cái tàu thiên hà mới nhất nhằm bọn họ rất có thể tảo quay về Soduka.

4. Bốn loại vật lại cho tới Trái khu đất nhằm thăm hỏi Tommy.

5. Cuốn đái thuyết khiến cho Nick và Mai nghĩ về về năng lực Trái khu đất rất có thể bị người ngoài hành tinh nghịch tiến công.

Đáp án:

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

Quảng cáo

3 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the words (1 - 5) with their definitions (a - e). (Nối những kể từ (1 - 5) với khái niệm của bọn chúng (a - e))

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. c       

2. a              

3. e        

4. b                 

5. d  

Giải thích:

1 - c: phản đối - kháng lại

Xem thêm: tốc độ phản ứng là

2 - a: loại vật - loại vật đem thiệt hoặc tưởng tượng

3 - e: lãnh đạo - sĩ quan tiền phụ trách móc một group lính tráng cụ thể

4 - b: người ngoài hành tinh nghịch - loại vật sinh sống kể từ trái đất hoặc hành tinh nghịch khác

5 - d: năng lực - thực tiễn là một chiếc gì bại rất có thể tồn bên trên hoặc xẩy ra, tuy nhiên ko dĩ nhiên chắn

4 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the words in 3. (Hoàn trở thành những câu với những kể từ nhập 3)

1. There is a ________ that we might visit Mars in the near future.

2. The main character in the film is a boy who makes friends with some __________ from a planet.

3. Dogs are more social __________ than thở cats.

4. These soldiers were punished because they didn’t obey their ___________ .

5. Some people ____________ sending spaceships to tướng explore other planets.

Đáp án:

1. possibility       

2. aliens      

3. creatures        

4. commander    

5. oppose         

Giải thích:

1. possibility: năng lực

2. aliens: người ngoài hành tinh

3. creatures: sinh vật  

4. commander: chỉ huy

5. oppose: phản đối

Hướng dẫn dịch:

1. Có năng lực tất cả chúng ta sẽ tới thăm hỏi sao Hỏa nhập sau này ngay gần.

2. Nhân vật chủ yếu nhập phim là 1 cậu bé xíu kết các bạn với một trong những người ngoài hành tinh nghịch tới từ một hành tinh nghịch.

3. Chó là loại vật xã hội rộng lớn mèo.

4. Những người bộ đội này đã biết thành trừng trị vì thế bọn họ ko tuân bám theo lãnh đạo của mình.

5. Một số người phản đối việc gửi tàu thiên hà nhằm tò mò những hành tinh nghịch không giống.

5 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Discuss the following questions. Then report your group’s answers to tướng the class. (Làm việc group. Thảo luận những thắc mắc sau. Sau bại report câu vấn đáp của tập thể nhóm các bạn trước lớp)

Do you believe that there is life on other planets? Why / Why not?

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

I believe we’ll soon find life right here in our own solar system. Mars once had a warm, Earth-like climate, with a protective atmosphere and liquid water on the surface. Microbes from these early days might still survive on Mars in today’s harsh conditions by inhabiting hot springs or in warm aquifers and rocks below the surface, where there is energy, water, and probably organic material—the conditions for life as we know it.

Hướng dẫn dịch:

Tôi tin cậy rằng tất cả chúng ta tiếp tục sớm nhìn thấy sự sinh sống ngay lập tức bên trên phía trên nhập hệ mặt mày trời của tất cả chúng ta. Sao Hỏa từng đem nhiệt độ êm ấm tương tự như Trái khu đất, với bầu khí quyển đảm bảo an toàn và nước lỏng bên trên mặt phẳng. Các vi trùng kể từ những ngày trước tiên này rất có thể vẫn tồn bên trên trên sao Hỏa nhập ĐK khó khăn thời nay bằng phương pháp sinh sinh sống trong số suối nước rét hoặc trong số tầng chứa chấp nước rét và đá bên dưới mặt phẳng, điểm đem tích điện, nước và rất có thể là vật hóa học hữu cơ—những ĐK cho việc sinh sống như tất cả chúng ta biết.

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 12

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 1 (trang 126, 127)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2 (trang 127, 128)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Communication (trang 129)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 1 (trang 130)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 2 (trang 131)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Looking Back (trang 132)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Project (trang 133)

Xem tăng tiếng giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất đem đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: khtn 7 kết nối tri thức

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-12-life-on-other-planets.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học