we wish to college

Câu hỏi:

18/06/2019 55,013

Bạn đang xem: we wish to college

B. to tát go

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

KEY B

Giải thích: cấu hình wish to tát vì thế something: mong muốn thực hiện gì

Dịch: Chúng tôi mong muốn vô ĐH năm học tập cho tới.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

______ he had enough money, he refused to tát buy a new xế hộp.

A. In spite

B. In spite of

C. Despite

D. Although

Câu 2:

The ships had their days of …………………. in the 1840s and 1850s.

A. glorious

B. glory

C. glorify

D. gloriously

Câu 3:

If you can give bủ one good reason for your acting lượt thích this, _____ this incident again.

A. I don't mention

Xem thêm: giải pháp chủ yếu để sử dụng hợp lí tự nhiên ở đồng bằng sông cửu long là

B. I will never mention

C. I never mention

D. will I never mention

Câu 4:

___________it was very cold, she did not put on her coat.

A. In case

B. But

C. Even if

D. Although

Câu 5:

__________it was sánh cold, he went out without an overcoat.

A. If

B. Since

C. Although

D. Because

Câu 6:

Despite _______, we arrived on time.

A. the heavy traffic

B. of the traffic

C. there was heavy traffic

Xem thêm: mg + hno3

D. of there was heavy traffic