what did the meeting discuss

Câu hỏi:

29/07/2020 44,752

Bạn đang xem: what did the meeting discuss

A. I didn’t, either

Đáp án chủ yếu xác

C. You missed the meeting

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Dịch: “Cuộc họp vẫn thảo luận những gì? Tôi ko tham gia được vì thế tắc lối.” – “Tôi cũng thế”

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“What can I vì thế for you?” - “_____”

A. No need vĩ đại help

B. Thank you

C. Thanks, I’m just looking

D. Sorry for not buying anything

Câu 2:

“I've called many times but the plumber hasn’t come yet.” - “ ____”

A. Wait a minute, please

B. We vì thế apologise for this matter. We’ll fix it soon

C. He's maybe busy now

D. The problem has been fixed already

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

The food price will change at the over of this month.

A. The food price will be the same until the over of this month

Xem thêm: c2h2 h20

B. The food price of this month will be equal vĩ đại the one of next month

C. There will be no same food price from now till next month

D. There will be two different food prices next month

Câu 4:

Does anyone know what this sculpture is worth today?

A. Does anyone know if it is deserving vĩ đại have this sculpture?

B. Does anyone know whether someone should own this sculpture today?

C. Does anyone know if today this sculpture is valuable or not?

D. Does anyone know how much this sculpture costs today?

Câu 5:

She can vì thế it because she knows the system inside out.

A. She can vì thế it because she is from inside the system

B. She can vì thế it because the system is sometimes in and sometimes out

C. She can vì thế it because she understands the system thoroughly

D. The confidential system enables her vĩ đại vì thế because she knows it

Câu 6:

“Stop treating mạ that way!” she cried out.

A. She warned mạ not vĩ đại treat her that way

B. She urged mạ not vĩ đại treat her that way

C. She begged mạ not vĩ đại treat her that way

Xem thêm: toán tử nào dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong danh sách không

D. She advised mạ not vĩ đại treat her that way